Římskokatolická farnost Nový Hrádek


Kostel sv. Petra a Pavla

internetové stránky farnosti:

farnosthradek.webnode.cz

adresa:

Římskokatolická farnost
Hradní 19
54922 Nový Hrádek
tel.: 731 128 641
IČO: 627 26 862

duchovní spráce: P. Mgr. Jindřich Tluka


Historie kostela a fary

11.6.1354 - první zmínky o Novém Hrádku, které se týkají jmenování nového faráře v Olešnici a dokazují existenci Hrádku. 18.7.1362 - patron kostela v Zákraví ustanovil faráře ke kostelu v Hrádku, takže zde zřejmě existovala i fara. Jak šly dějiny, měnili se majitelé hradu Frymburk a s nimi i faráři místní farnosti. Každý zde zanechal kus svého života a něčím nesmazatelným se zapsal do místní historie farnosti. Střídala se období rozkvětů a úpadků. Doba husitská dokonce přinesla zánik fary a kostel připadl děkanství dobrušskému. Ne jinak tomu bylo v době pobělohorské. 1721 - 1723 došlo k obnovení fary a dříve dřevěný kostel byl přestavěn do současného barokního slohu. Interiérové vybavení náleží do několika historických slohů. Zahrnuje období od raného baroka až do současnosti.

Oltář sv. Josefa (boční oltář vpravo) je portálový a patří k nejstaršímu dochovanému zařízení. Je z konce 17. stol. Jedná se o původní hlavní oltář, což dokazuje i text na zadní straně: "Oltář sv. Josefa pochází ze starého kostela byl v něm hlavním oltářem, jak nápis jeho pod obrazem dokazuje - Tento oltář jest vyzdvižen nákladem chudého záduší, ku cti a chvále Boha svatých apoštolův Petra a Pavla....1. Apríl 1691". Hlavní oltář s bohatou figurální a plastickou výzdobou pochází z 1. pol. 18. stol. a je patrně dílem řezbáře z okruhu Matyáše Bernarda Brauna. Na bočních brankách jsou sochy sv. Vojtěcha a sv. Prokopa majícího nohu na hlavě čerta. Před retáblem jsou asistenční figury andělů. V oltářním nástavci je plastika Boha Otce a holubice symbolizující Ducha sv. Hlavní oltářní obraz představuje sv. Petra a Pavla. Na původním obraze je několik částečných přemaleb. Architektura kazatelny je ze stejné dílny jako hlavní oltář. Na ambóně jsou reliéfy 4 evangelistů (Matouše, Marka, Lukáše a Jana) s nápisem o renovaci v roce 1941. Stříška se třemi dřevořezbami andílků představujících trojici ctností Lásku - Víru - Naději. Na vrcholu je socha Krista vzkříšeného. Křtitelnice je rovněž barokní, pískovcová, kalichovitého typu. Oltář Panny Marie, na levé straně vítězného oblouku je rokokový z 1. pol. 18. století se sousoším Madony s Dítětem a s postranními sochami sv. Václava (se štítem a kopím) a sv. Víta (s kohoutem a knihou). Sv. Jan Nepomucký je zajímavě řešená dřevořezba na pravé straně presbytáře, nad jehož hlavou nese orel masivní visací zámek jako symbol mlčenlivosti. Je to dílo Ignáce Rohrbacha, původem z Kladska, který patřil k nejvýznamnějším Braunovým žákům. Lavice jsou empírové, z měkkého dřeva z 1. pol. 19. stol. V kostele lze vidět drobné plastiky z 1. čtvrtiny 20. stol, dokládající činnost sochařské dílny rodiny Marků z Nového Města nad Metují a Mádlů z Nové Paky. Obrazy křížové cesty jsou rovněž z 1. pol. 20. stol. jak dokazuje signatura.

Připravil Jiří Hlaváček st.Kostel sv. Petra a Pavla