Opravy v kostele sv. Petra a Pavla

Zpět

Oprava elektroinstalace a omítek



Oprava elektroinstalace

   Z důvodů již nevyhovujících rozvodů elektroinstalace (hliníkové) byla v roce 2005 v průběhu měsíce června provedena oprava veškeré elektroinstalace kostela. Silnoproudé rozvody jsou rozděleny na 3 okruhy: světelná elektroinstalace, zásuvková elektroinstalace a silnoproudé rozvody pro vytápění.
   Světelné, zásuvkové obvody a obvody k dalším spotřebičům jsou provedeny silovými vodiči CYKY uloženými pod omítkou, v lištách a na půdě na roštech a kabelových příchytkách.
Pro jištění motoru varhan je instalován samostatný rozvaděč. Z tohoto rozvaděče jsou napojeny zásuvky 230 V na kůru a zásuvky ve věži. Ovládání osvětlení v hlavní části kostela - chrámové lodi a presbytáře je z rozvaděče v sakristii. Spínače umožňují postupné spínání jednotlivých obvodů na základě požadavku na využití kostela. Orientační osvěltlení na kůru a schodišti je prováděno obvyklým způsobem, t.j. vypínači. Nově je instalováno nepřímé osvětlení stropu svítidly umístěnými na konzolové římse chrámové lodi. Nově jsou též instalovány silové vývody pro topení v lavicích. Vývody jsou ukončeny v krabicích. Nové slaboproudé rozvody jsou pro reproduktory a rozvody číselníku. Trasy uložení kabelů jsou ve stávajících trubkách nebo ve stávajících trasách.  Osvětlení oltářů je provedeno novými svítidly.




Oprava omítek

   Před prováděním elektroinstalace byla do výšky cca 200 cm otlučena omítka v lodi kostela a na výšku stávajícího vnitřního soklu provedena vyzdívka z cihel se vzduchovou mezerou z důvodu zamezení vlhkosti do omítky. Stávající kamenné zdivo bylo opatřeno postřikem sanační omítky. Při podlaze a v horní části soklu jsou umístěny větrací mřížky.
   Nové omítky zdiva i zděného soklu jsou vápenné, štukové, hlazené plstí.
   Drobné úpravy původní omítky na pilastrech včetně soklu byly zachovány v původním provedení. Stavební úpravy byly konzultovány s Památkovou správou a způsob provedení odsouhlasen zástupcem Památkové správy.

    Připravil Jiří Hlaváček


Opravy kostela sv. Petra a Pavla Opravy kostela sv. Petra a Pavla Opravy kostela sv. Petra a Pavla
Opravy kostela sv. Petra a Pavla Opravy kostela sv. Petra a Pavla

detaily vedení elektroinstalace za odvětrávacím soklem a připravené průchodky pro elektrickou přípojku pro vytápění


Opravy kostela sv. Petra a Pavla

všechny kabelové rozvody se soustředí do jednoho rozvaděče


Opravy kostela sv. Petra a Pavla

konečná podoba odvětrávacího soklu


Opravy kostela sv. Petra a Pavla Opravy kostela sv. Petra a Pavla

nové osvětlení na římsách dodává prostoru větší mohutnost a rozptyl světla, rovněž nové výkonné bodové reflektory daly vyniknout detailům oltářů Panny Marie a sv. Josefa včetně hlavního oltáře


Opravy kostela sv. Petra a Pavla

pravidelně umístěné odvětrávací mřížky umožňují dýchání nosných zdí a tím předchází viditelnému vlhnutí zdí