Hlavní nabídka Hlavní obsah Vypnout grafiku

Městys Nový Hrádek

Vesnice Královéhradeckého kraje roku 2011 a 2019

Mateřská škola Nový Hrádek


ms.novy-hradek.cz

Vchod do mateřské školy     Zahrada mateřské školy


Aktuálně ze školky  |   Základní informace  |   O mateřské škole
 
Personální zajištění  |   Charakteristika jednotlivých tříd  |   Vzdělávací obsah
   
   

Charakteristika jednotlivých tříd

   
   
V první třídě je zapsáno 16 dětí ve věku od tří do čtyř let. Ve druhé třídě je zapsáno 24 dětí ve věku od čtyř do sedmi let.
Spojování tříd: od 6.00 do 8.00 hod, odpoledne od 12.15 do 15.30 hod.
Každá třída má svůj denní organizační řád (uspořádání dne), který je natolik flexibilní, že umožňuje reagovat na aktuální změny v potřebách dětí - poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený. v rámci jednotlivých tříd jsou připravovány třídní vzdělávací programy tak, aby odpovídaly věku, možnostem, zájmům a potřebám dětí konkrétní třídy a svou formou způsobu práce pedagoga.
Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru. Mají možnost účastnit se společných aktivit individuálně, skupinově, frontálně v malých, středně velkých i velkých skupinách, ale i na základě svého rozhodnutí mají možnost se nabízené činnosti neúčastnit.Je respektováno soukromí dětí.
   

Vzdělávací cíle a záměry

   
Naše vzdělávací cíle a záměry vycházejí z Rámcově vzdělávacího programu. v rámci výchovy budeme:
 
  -  nabízet kvalitní standardní a širokou nadstandardní péči o všechny děti
 
  -  zajišťovat sportovní a kulturní akce, plaveckou výchovu, výlety a turistické výlety, apod.
 
  -  upřednostňovat rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání
 
  -  rozvíjet komunikativní dovednosti dětí, vést děti k osvojení základů přirozených hodnot, na nichž je založena naše společnost
 
  -  vytvářet prostředí plné důvěry, pocitu bezpečí, jistoty, vzájemného respektu a empatie, ve kterém se všichni zúčastnění (děti, zaměstnanci, rodiče) cítí dobře
 
  -  vést děti k získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí
 
  -  usilovat o probouzení v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, poznávat a objevovat
 
  -  osvojovat jednoduché poznatky o světě, přírodě, a jejich proměnách, příroda má řád
 
  -  chápat, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit, ale i ničit
 
  -  rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou, s lidmi
 
  -  osvojit si poznatky o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech, sportu
 
  -  osvojovat praktické dovednosti - sebeobslužné dovednosti, rozvíjet dovednosti v oblasti hrubé a jemné motoriky
 
  -  rozvíjet užívání všech smyslů, posilovat radost z objevovaného a přirozenou zvídavost
 
  -  rozvíjet mluvený projev - vyjádřit své pocity, myšlenky, dojmy
 
  -  cvičit paměť, pozornost, představivost, fantazii
 
  -  učit se řídit své chování vůlí a ovlivňovat vlastní situace, rozvíjet city dítěte ve vztahu k sobě
 
  -  podporovat navazování dětských přátelství, přizpůsobivosti ve vztahu k druhému
 
  -  chránit své soukromí a bezpečí
 
  -  podporovat a rozvíjet citové vztahy v rodině, ke kamarádům
 
  -  rozvíjet tvůrčí a estetické činnosti slovesné, literární
 
  -  vytvářet základní kulturní, estetické, společenské postoje
 
  -  žít ve společenství ostatních lidí, přijmout základní hodnoty
 
  -  mít vztah k místu a prostředí, ve kterém žiji

Cílem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, způsobilou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny (zejména v prostředí jemu blízkém, tj. v prostředí rodiny a školy), a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně čekávají.
Děti se specifickými vzdělávacími potřebami budou vzdělávány podle individuálních vzdělávacích plánů, které vycházejí z doporučovaných postupů SPC nebo PPP. Vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou. Nejlépe se dítě učí interakcí s okolím a vlastní prožitou zkušeností, proto podporujeme činnosti, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte.
   

Uskutečňované druhy a formy činností

   
   Činnosti spontánní
  -  jsou stavěny na vnitřní motivaci dítěte a jeho osobní aktivitě
 
  -  vycházejí z jeho samostatné činnosti a individuální volby, z dětské zvídavosti a potřeby objevovat
 
  -  využívají spontánních nápadů dítěte a zajišťují mu dostatečný prostor pro realizování jeho plánů (nejdůležitějším druhem této činnosti jsou všechny typy her, manipulace a experimentování)

   Činnosti řízené
  -  jedná se o didakticky cílenou činnost, která je pedagogem přímo či nepřímo motivovaná
 
  -  je v ní zastoupeno spontánní a záměrné učení a počítá s aktivní účastí dítěte (nepředkládá pouze ucelené, již hotové poznatky)
 
  -  využívá prožitkového učení- hrou a činností- umožňující účast všech smyslů

   Činnosti relaxační a odpočinkové
  -  motivovaná cvičení, odpočinek na lůžku
 
  -  relaxační odpočinek při hudbě

   Organizační formy práce s dítětem
  -  individuální (osobnostní) s 1 dítětem
 
  -  skupinové - v menších skupinkách
 
  -  kolektivní (frontální) - se všemi dětmi najednou

   Používané metody
  -  slovní (verbální) - vyprávění, rozhovor, poslech, objasnění, popis, hodnocení
 
  -  názorné - pozorování, pokus, demonstrace, exkurze, předvádění
 
  -  praktické činnosti - experimentování, pracovní činnosti, konstruování, cvičení, praktické řešení konkrétních situací
 
  -  nejúčinnější kombinace metod pro získávání poznatků