Hlavní nabídka Hlavní obsah Vypnout grafiku

Městys Nový Hrádek

Vesnice Královéhradeckého kraje roku 2011 a 2019

Půdní vestavba ZŠ


26.2.2010
Co nového po roce?

Jak ten čas běží. Již je to rok, kdy byla slavnostně uvedena do provozu vestavba učeben v půdním prostoru ZŠ Nový Hrádek, která se uskutečnila s finanční podporou programu financovaného z FM EHP/Norska a Královéhradeckým krajem. O realizaci sub-projektu vedeného pod reg.číslem CZ0037/01/026 jsme Vás průběžně informovali. Nyní má za sebou roční provoz a dá se i hodnotit přínos tohoto projektu pro činnost školy. Jednu učebnu obsadili žáci 9. ročníku a uvolněná třída v nižším poschodí mohla být plně předána k dispozici pro činnost školní družiny. Již se nemusí o své prostory dělit s ostatními žáky. Tím byl naplněn požadavek na samostatné prostory pouze pro činnost školní družiny.

Učebna informatiky - to je další významný prvek školy. Její vybavení je srovnatelné a možná i lepší, než v leckteré škole ve městech. Zájem o její využívání je veliký. Dle sdělení ředitele ZŠ si učitelé dlouho předem musí naplánovat své vyučovací hodiny, při kterých chtějí tuto učebnu využít. Děti by zde vydržely celý den. Proto i zájmové kroužky informatiky jsou hojně navštěvovány. I když tato kvalitní učebna není téměř nikdy prázdná, najde se i chvilka pro děti z mateřské školy, které si mohou práci s počítačovou technikou vyzkoušet. Pod laskavým vedením svých učitelek, ale také s vydatnou pomocí ředitele školy postupně získávají základní vědomosti o práci s počítačem.

Během roku 2009 se sdružilo několik nadšenců fotografování a založili Fotoklub Nový Hrádek. Učebnu výpočetní techniky využívají ve večerních hodinách, kdy se postupně seznamují s úpravou digitální fotografie a s různými možnostmi, které skýtá pouze kvalitní technika. Doufáme, že se jejich řady postupně rozrostou o další fotoamatéry, kteří se chtějí dozvědět více.

V učebně estetických předmětů je realizována výuka výtvarné výchovy, je využívána pro netradiční formy výuky v předmětech rodinná a občanská výchova na II. stupni a slouží také pro činnost různých kroužků. Kroužek angličtiny, zdravotnický kroužek mladších a starších žáků,kroužek taneční , ruční práce - vyšívání a nově i kroužek keramiky pro děti. Její vybavení není dosud úplné. Škola se snaží s pomocí různých dotačních titulů žádat o finanční prostředky a tuto učebnu vybavit kvalitní keramickou pecí a dalším zařízením, které by plně sloužilo při zájmových činnostech všech dětí. Bohužel zatím nebyli úspěšní a městys nemá k dispozici tak vysokou částku, kterou by mohl škole poskytnout ze svého rozpočtu a tuto učebnu plně vybavit. Pokud se nepodaří získat jiné finanční prostředky, bude učebna vybavována postupně z provozních prostředků, které škole poskytuje zřizovatel. Je to ale běh na dlouhou trať.

Fotografie z učebny výpočetní techniky:
Učebna výpočetní techniky po roce Učebna výpočetní techniky po roce Učebna výpočetní techniky po roce
Učebna výpočetní techniky po roce Učebna výpočetní techniky po roce


2.3.2009
Úspěšná realizace projektu

Dne 1.března 2009 byl úspěšně ukončen projekt "Vestavba nových učeben v půdním prostoru ZŠ Nový Hrádek- III.etapa". Cíl projektu byl splněn. V půdním prostoru budovy základní školy byly vybudovány 3 nové učebny, kabinety, sociální zařízení včetně sprchy, umývárna - úklid.

Jedna učebna je v rámci projektu vybavena výpočetní technikou, která bude sloužit nejen k výuce žáků, ale i zájmové činnosti mládeže, maminek s dětmi i seniorů. Jedna učebna bude vyčleněna k výuce estetických předmětů pro společné využití školy i školní družiny. Přesunutím výuky do nových půdních prostorů se uvolní učebny, které využije pouze školní družina pro svoji činnost. Tyto prostory dosud chyběly.

Špičkově vybavená učebna výpočetní techniky rozšíří nabídku mimoškolní a zájmové činnosti, čímž dojde ke zvýšení atraktivnosti nejen školy, ale i celého městyse.

Pro všechny, kteří by rádi shlédli nové prostory naší školy, bude vyhlášen "Den otevřených dveří". Informace o termínu bude zveřejněna ve vývěsních skříňkách, na internetových stránkách městyse i základní školy. Rádi Vás uvítáme.

Propagační leták [PDF;3,5MB]

Fotografie z učebny výpočetní techniky:
Učebna výpočetní techniky Učebna výpočetní techniky Učebna výpočetní techniky


12.12.2008
Půdní vestavba v základní škole finišuje

Stavební práce na investiční akci "Vestavba nových učeben v půdním prostoru ZŠ Nový Hrádek - III. etapa" končí. Dne 18.12.2008 proběhne kolaudační řízení v nových půdních prostorách. Doufáme, že kontrolní orgány s námi budou sdílet uspokojení z dobře odvedené práce stavební firmy. V lednu 2009 nás ještě očekává vybavení počítačové učebny technikou a odpovídajícím nábytkem. Pak již nebude nic bránit tomu, aby tyto nové prostory ožily školním ruchem. Dojde k výraznému zkvalitnění výuky informatiky, školní družina získá samostatné prostory pro svoji činnost a zájmové kroužky budou moci své aktivity plně rozvinout.


12.11.2008
Kontrolní den

Ve středu dne 22.10.2008 navštívily projektové manažerky odboru evropských záležitostí a mezinárodních vztahů Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Nový Hrádek, aby zkontrolovaly průběh prací na akci " Vestavba učeben v půdním prostoru ZŠ Nový Hrádek III. etapa" , podporované FM EHP/Norska a Královéhradeckým krajem. Na místě zjistily, že rozsah vyúčtovaných a proplacených prací souhlasí se skutečným provedením. Dle přiložených fotografií můžete sami posoudit, že celá akce je po stavební stránce téměř hotova. Ani při administrativní kontrole nebyly zjištěny nedostatky, proto byla Městysu Nový Hrádek poukázána odborem evropských záležitostí a mezinárodních vztahů Královéhradeckého kraje částka ve výši 776 804,86 Kč. V měsíci listopadu a prosinci budou probíhat dokončovací stavební práce.Fotografie rekonstruovaných prostor:
Rekonstruované prostory půdní vestavby ZŠ Rekonstruované prostory půdní vestavby ZŠ Rekonstruované prostory půdní vestavby ZŠ Rekonstruované prostory půdní vestavby ZŠ Rekonstruované prostory půdní vestavby ZŠ

29.9.2008
Půdní vestavba v základní škole pokračuje

Investiční akce "Vestavba nových učeben v půdním prostoru ZŠ Nový Hrádek - III. etapa" pokračuje ve vysokém tempu. Ke dni 30.6.2008 byla předložena II. monitorovací zpráva, která rekapituluje vynaložené finanční prostředky za II. čtvrtletí 2008. Po kontrole pracovnic odboru Evropských záležitostí Královéhradeckého kraje na místě stavby nebyly shledány nedostatky, proto nic nebránilo poukázání další platby . Peníze ve výši 1 284 384,07 Kč byly připsány na zvláštní účet . Během II.. čtvrtletí byla provedena tepelná izolace krovů, sádrokartonové konstrukce stropů, příčky. Rozvody elektroinstalace a mnoho dalších prací. Období prázdnin stavbaři využili prázdné školní budovy pro napojení rozvodů zdravotechniky . Dále bylo provedeno odvětrání mezistřešního prostoru a elektroinstalační rozvody pro počítačovou učebnu. Omítnuté konstrukce jsou již vymalovány a nyní probíhají práce na sociálním zařízení - obklady, dlažby, zdravotechnika a další dokončovací práce. O dalším postupu prací budete informováni.


24.4.2008

Dne 2.1.2008 byly zahájeny práce III. etapy rozsáhlé investiční akce "Vestavba nových učeben v půdním prostoru ZŠ Nový Hrádek", která spočívá ve vybudování tří učeben, kabinetů a sociálního zařízení. Jedna učebna, včetně vybavení, je určena pro výuku výpočetní techniky nejen pro děti ze základní školy, ale i pro zájemce z řad občanů, v rámci zvýšení počítačové gramotnosti obyvatel. Po dokončení celé akce vzniknou v budově základní školy samostatné prostory pro činnost školní družiny a pro činnost různých zájmových kroužků.

Akce "Vestavba nových učeben v půdním prostoru ZŠ Nový Hrádek - III.etapa" je realizována za "Podpory Programu financovaného z prostředků Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu a Královéhradeckého kraje ."

Logo eea grants Logo Královéhradeckého kraje Logo norway grants

"Podpořeno Programem financovaným z prostředků Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu a Královéhradeckým krajem."