Usnesení ze zasedání obecního zastupitelsva

Zpět

USNESENÍ Z 35. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÝ HRÁDEK
konaného dne 7. 4. 2005
Zastupitelstvo obce

a) PROJEDNALO:

1. Kontrolu zápisu a usnesení z minulých zasedání ZO.
2. Základní škola - informace o situaci.
3. Oprava přístupové cesty k budově ZŠ - změna navržené varianty.
4. Žádost o pořízení počítače pro ZŠ.
5. Zimní údržba silnic - informace z pracovní schůzky.
6. Svoz nebezpečného odpadu.
7. Prodej obecních pozemků určených k výstavbě garáží u bytových domů na Roubalově kopci -     změna majitele parcely č. 1744/5.
8. Informace z jednání DSO „Region Orlické hory” a „Region Novoměstsko”.
9. Došlou poštu.
10. Různé dle zápisu.

b) BERE NA VĚDOMÍ:

1. Informace pana starosty Říhy o stavu plnění uložených úkolů z minulých zasedání ZO.
2. Informace pana ředitele ZŠ Mgr. Kratochvila o nedostatku mzdových prostředků v ZŠ Nový     Hrádek.
3. Skutečnost, že v srpnu 2005 končí smlouva s firmou AUTOCONT CZ a.s., která zajišťuje     počítačovou techniku v ZŠ Nový Hrádek.
4. Z důvodu současné nepříznivé finanční situace Obce Nový Hrádek, bude Žádost o pořízení     počítače pro ZŠ projednávána na příštím zasedání ZO.
5. Informaci pana starosty Říhy z pracovní schůzky se zástupci okolních obcí na téma zimní údržba     silnic (bylo zažádáno o udržování komunikace Náchod - Nový Hrádek chemickým posypem).
6. Nabídku fy Marius Pedersen a.s. na svoz nebezpečných odpadů. (Termín svozu bude včas     vyvěšen. Platbu za zneškodnění odpadů zaplatí občané na místě.)
7. Informace pana starosty Vladimíra Říhy a Zdeňka Drašnara z jednání DSO „Region Orlické hory”     a „Region Novoměstsko”.
8. Informaci pana starosty Říhy, že na příštím zasedání ZO bude nutné zabývat se přerozdělením     pozemků určených k výstavbě řadových garáží v Novém Hrádku u bytových domů na Roubalově     kopci. (Důvodem je chystaná nová dohoda mezi obyvateli bytových domů o způsobu výstavby     garáží - dodavatelsky, nebo svépomocí.)
9. Seznámení s došlou poštou.
10. Vypracování cenových nabídek od třech různých firem v souvislosti s plánovanou opravou       střechy na obecním domě č.p. 59. (Po posouzení těchto nabídek odborníky bude na některém z       příštích zasedáních ZO Nový Hrádek rozhodnuto o dalším postupu.)
11. Náměty a připomínky zastupitelů vzešlé z diskuse.

c) SCHVALUJE:

1. Na základě opětovného přehodnocení odborníky na pozemní komunikace provést opravu přístupové cesty k budově ZŠ ve směru od náměstí následujícím způsobem: Cestu v celém rozsahu opatřit živičným potahem (v horní části v celé šíři s osazením začišťovacích pásků po stranách, dále bude navazovat živičný povrch v šíři cca. 2,5 m se sklonem na obě strany, aby voda otékala do travnatých okrajů cesty). Zároveň budou u této cesty vybudovány dva nové světelné body.

2. Návrh na způsob získání pozemků do vlastnictví Obce Nový Hrádek:

Způsob získání pozemků

3. Z důvodu odstoupení manželů Josefa a Ireny Kubištových od koupě parcely č. 1744/5 v k.ú. Nový Hrádek, určené pro výstavbu garáže č. 12 (prodej byl schválen na 31. zasedání ZO Nový Hrádek dne 9.12.2004) následující postup:

Postup

d) UKLÁDÁ:
1. Panu starostovi Říhovi do příštího zasedání ZO Nový Hrádek prokonzultovat s odborníky z České školní inspekce a Odborů školství možné varianty vyřešení nedostatku finančních prostředků na mzdy učitelů ZŠ Nový Hrádek a následně s nimi seznámit ZO (poté bude učiněno konkrétní rozhodnutí ve věci žádosti pana ředitele ZŠ Mgr. Kratochvila o uvolnění finančních prostředků z rozpočtu Obce Nový Hrádek na dofinancování mezd pro učitele ZŠ do konce srpna 2005).


Schváleno zastupitelstvem Obce Nový Hrádek dne 7. dubna 2005.