Usnesení ze zasedání obecního zastupitelsva

Zpět

USNESENÍ Z 37. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÝ HRÁDEK
konaného dne 9. 6. 2005
Zastupitelstvo obce

a) PROJEDNALO:

1. Kontrolu zápisu a usnesení z minulých zasedání ZO.
2. Úvěr ze SFRB - žádosti občanů
    - oprava obecního bytového domu č.p. 59
3. Závěrečný účet Obce Nový Hrádek za rok 2004 včetně hospodaření příspěvkových organizací ZŠ     a MŠ za rok 2004.
4. Prodej obecního majetku - kontejneru na objemný odpad.
5. Obecní byty - žádosti o přidělení
    - přehodnocení funkce domovníka v č.p. 59
    - příspěvek nájemníků na opravu bytového fondu
6. Došlou poštou.
7. Různé dle zápisu.

b) BERE NA VĚDOMÍ:

1. Informace pana starosty Říhy o stavu plnění uložených úkolů z minulých zasedání ZO.
2. Zrušení Smlouvy o poskytování domovnických prací uzavřené mezi Obcí Nový Hrádek a paní     Emilií Suchánkovou dne 2.2.1998.
3. Seznámení s došlou poštou.
4. Informace pana starosty Říhy o zpracovaných nabídkách na nátěry střech na budově OÚ a kina a     na dodávku 6 ks laviček.
5. Náměty a připomínky zastupitelů vzešlé z diskuse.

c) SCHVALUJE:

1. Nesouhlas s námitkou členky zastupitelstva obce Ing. Jany Šinkorové proti zápisu z 35. zasedání     ZO Nový Hrádek ze dne 7.4.2005. Dle názoru zastupitelů jsou rozhodnutí ZO respektována. V     případě stanovení barvy oken na budově ZŠ Nový Hrádek se zastupitelé rozhodli pro barvu     hnědou.
2. Poskytnutí daru Stavebnímu bytovému družstvu Náchod ve výši 2 800,- Kč (jedná se o vrácení     prominutého, ale již zaplaceného správního poplatku za znečišťování ovzduší).
3. Poskytnutí úvěru z prostředků SFRB žadatelům z řad občanů Nového Hrádku (viz. Zápis z 37.     zasedání ZO - bod 3).
4. Zbývající část úvěru ze SFRB ve výši 357 000,- Kč (ze strany občanů Nového Hrádku není již o     čerpání úvěru zájem) použít na opravu bytů č.6, č.9 a č.10 a na opravu střechy obecního bytového     domu č.p.59.
5. Zprávu o přezkoumání výsledku hospodaření za rok 2004 (č.j.: 148/205) a Výkaz o hospodaření a     Závěrečný účet Obce Nový Hrádek za rok 2004, a to bez výhrad.
6. Výroční zprávu o hospodaření Základní školy, Nový Hrádek za rok 2004 (č.j.: 418/2005) a Výroční     zprávu o hospodaření Mateřské školy Nový Hrádek za rok 2005 (č.j.: 500/2005).
7. Prodej obecního majetku - kontejneru kovového krytého - objem 7 m3, dříve určeného k     odkládání komunálního odpadu, nyní bez využití, pořizovací cena (v r.1994) 28 000,- Kč firmě     DOPAS Náchod s.r.o. za dohodnutou cenu 8 000,- Kč.
8. Po obdržení vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj uzavřít s obyvateli obecních bytových domů se     základním regulovaným nájemným dohody na dobrovolný příspěvek ve výši 200,- Kč měsíčně,     jako kompenzaci vynaložených nákladů na provedené opravy bytového fondu (případně jako dary     obci za zlepšení podmínek bydlení).
9. Odstoupení od smlouvy k obecnímu bytu ev. č. 21 manželů Šrůtkových a následné sepsání     smlouvy na tento byt se slečnou Vlastou Suchánkovou. (viz. č.j.: 443/2005).
10. Zamítnutí Žádosti manželů Marka a Jany Šinkorových (viz. č.j.: 350/2005) o odprodej dlažebních     kostek (s kostkami je do budoucna počítáno na opravu středu náměstí).
11. Přijmout nabídku bezúplatného převodu podílu 3/128 pozemkové parcely č. 1653 v podílovém     vlastnictví pana Pavla Bachury a podílu 3/128 pozemkové parcely č. 1653 v podílovém vlastnictví     paní Radky Bachurové v k.ú. Nový Hrádek. Zároveň souhlasí s nabídkou pana Pavla Bachury na     spolupráci při majetkovém narovnání pozemkové parcely č. 1653 v k.ú. Nový Hrádek s tím, že     Obec Nový Hrádek preferuje možnost bezúplatného převodu a v případě nutnosti vykoupení je     ochotna akceptovat cenu cena do 10,- Kč za 1m2.
12. Zamítnutí Žádosti o příspěvek do Fondu ohrožených dětí.
13. Uspořádání soutěže v hasičském sportu "O Pohár starosty Obce Nový Hrádek" včetně nákupu     cen do výše 3 000,- Kč.

d) UKLÁDÁ:

1. Panu starostovi Říhovi oslovit všechny žadatele o přidělení obecního bytu, seznámit je s     podmínkou předplacení nájemného ve výši 30 000,- Kč a požadovat od nich do 24.6.2005     odpověď, zda za těchto podmínek mají zájem o přidělení obecního bytu po panu Rufferovi
     v č.p. 59.


Schváleno zastupitelstvem Obce Nový Hrádek dne 9. června 2005.