Usnesení ze zasedání obecního zastupitelsva

Zpět

USNESENÍ Z 38. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÝ HRÁDEK
konaného dne 7. 7. 2005
Zastupitelstvo obce

a) PROJEDNALO:

1. Kontrolu zápisu a usnesení z minulých zasedání ZO.
2. Program obnovy venkova - přidělení dotace.
3. Rozpočtová opatření na úpravu rozpočtu Obce Nový Hrádek.
4. Nabídku na prezentaci Nového Hrádku.
5. Informaci o situaci v Z© a M©.
6. Doąlou poątou.
7. Různé dle zápisu.

b) BERE NA VĚDOMÍ:

1. Informace pana starosty Říhy o stavu plnění uloľených úkolů z minulých zasedání ZO.
2. Informaci pana starosty Říhy o tom, ľe 30. června 2005 odeąel do starobního důchodu ředitel Z©     pan Mgr. Rudolf Kratochvil, a ľe na základě výběrového řízení byl od 1.7.2005 novým ředitelem Z©     Nový Hrádek jmenován pan Mgr. Josef Petera.
3. Děkovný dopis jeľ zaslalo Speciálně pedagogické centrum Hořičky (č.j.:594/2005). V tomto     dopise zástupkyně ředitele SPC děkuje M© Nový Hrádek za kvalitní práci se ľáky s     kombinovaným postiľením. Bylo konstatováno, ľe celý ąkolní rok probíhala výuka     hendikepovaných dětí a spolupráce s vedením ąkoly a pedagogy velmi dobře a efektivně.
4. Bilanci provozu obecních webových stránek a výzvu k větąí aktivitě při jejich tvorbě.
5. Seznámení s doąlou poątou.
6. Informace Zdeňka Draąnara z pracovní schůzky DSO Region Orlické hory, která se konala     13.6.2005 v kanceláři senátorky Ing. Domąové v Rychnově nad Kněľnou (č.j.:569/2005) a o     zahájení činnosti Místní akční skupiny POHODA venkova, jejíľ smyslem je příprava regionu pro     program LEADER a účast v nejbliľąím kole programu LEADER +. Informativní setkání se bude     konat dne 25.7.2005 od 10.00 hod. v sále hostince "Skalka" v Podbřezí (č.j.:613/2005).
7. Náměty a připomínky občanů a zastupitelů vzeąlé z diskuse.


c) SCHVALUJE:

1. Přidělení obecního bytu číslo 9 v domě č.p. 59 v Novém Hrádku paní Iloně Hronovské za     podmínky předplacení nájemného ve výąi 30 000,- Kč.
2. Na základě přidělení finančních prostředků z POV ve výąi 97 000,- Kč, provést opravu přístupové     cesty k budově Z© v celkové hodnotě cca. 350 000,- Kč. Práce provede fa Karel ©pelda - pozemní     komunikace.
3. Rozpočtová opatření na úpravu rozpočtu Obce Nový Hrádek č. 1 - 7/2005.
4. Zamítnutí nabídky brněnské fy Aspida® s.r.o. týkající se zařazení naąí obce do publikace     "Cestujeme po Moravě a Čechách - Královéhradecko".


Schváleno zastupitelstvem Obce Nový Hrádek dne 7. července 2005.