Usnesení ze zasedání obecního zastupitelsva

Zpět

USNESENÍ Z 45. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÝ HRÁDEK
konaného dne 30. 1. 2006
Zastupitelstvo obce

a) PROJEDNALO:

1. Kontrolu zápisu a usnesení z minulých zasedání ZO.
2. Změnu č. 2 územního plánu obce - vyjádření Odboru životního prostředí a zemědělství.
3. Transformační proces společnosti VAK Náchod.
4. Kulturní akce na rok 2006.
5. Program obnovy venkova 2006.
6. Návrh Rozpočtu Obce Nový Hrádek na rok 2006.
7. Převod bytu v č.p. 348.
8. Došlou poštu.
9. Různé dle zápisu.

b) BERE NA VĚDOMÍ:

1. Informace pana starosty Říhy o stavu plnění uložených úkolů z minulých zasedání ZO.
2. Podání žádosti o grant na úpravu veřejně přístupného sportoviště u ZŠ.
3. Podání žádosti o grant na úpravu územního plánu obce.
4. Souhlasné vyjádření Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu     Královéhradeckého kraje k lokalitě č. 2/1 v k.ú. Nový Hrádek v rámci návrhu změny č. 2 územního     plánu obce Nový Hrádek.
5. Plán kulturních akcí na rok 2006 (červen - červenec Novohrádouské slavnosti konané u     příležitosti 250. výročí vysvěcení kaple sv. Jana Nepomuckého a 270. výročí užívání názvu Nový     Hrádek udělením práva trhového Císařem Karlem VI.)
6. Podání žádostí do POV na akce Výměna oken a oprava fasády na budově ZŠ (z důvodu     havarijního stavu) a Oprava hřbitovní zdi V. etapa.
7. Návrh Rozpočtu Obce Nový Hrádek na rok 2006.
8. Žádost pana Martina Škapíka o odstoupení od Smlouvy o příspěvku na výstavbu bytu a budoucí     kupní smlouvě sepsané dne 12.4.2002.
9. Seznámení s došlou poštou.
10. Náměty a připomínky zastupitelů vzešlé z diskuse.

c) SCHVALUJE:

1. Výrobu Frymburských ozvěn v tiskárně a zvýšení jejich prodejní ceny na 5,- Kč (z této částky bude     1,- Kč určena distributorovi).
2. V rámci vytvoření vhodných podmínek pro novou bytovou výstavbu na Novém Hrádku ve     spolupráci s Centrem rozvoje Česká Skalice v rámci Regionálního operačního programu (ROP)     vypracování projektového záměru na akci "Infrastruktura pro bytovou výstavbu v obci Nový Hrádek".
3. Zamítnutí vstupu strategického partnera Veolia Water ČR, a.s. do a.s. Vak Náchod a zamítnutí     uzavření smlouvy o prodeji části podniku a smlouvy o nájmu a provozování vodárenské     infrastruktury. Zároveň ukládá panu starostovi Říhovi, aby se tímto rozhodnutím řídil při     případném hlasování na valné hromadě společnosti VAK Náchod, a.s.
4. Návrh smlouvy o odstoupení od Smlouvy o příspěvku na výstavbu bytu a smlouvu o budoucí     kupní smlouvě sepsané a podepsané mezi panem Martinem Škapíkem a Obcí Nový Hrádek dne     12.4.2002 a zrušení smlouvy nájemní ze dne 1.3.2002- ZO pověřuje starostu podpisem Smlouvy     o odstoupení..
5. Přidělení obecního bytu č.1 v č.p. 348 v Novém Hrádku slečně Radce Bekové a vypracování     Smlouvy o příspěvku na výstavbu bytu a smlouvy o budoucí kupní smlouvě a Nájemní smlouvu     mezi Obcí Nový Hrádek a slečnou Radkou Bekovou- podpisem obou smluv ZO pověřuje     starostu.
Schváleno zastupitelstvem Obce Nový Hrádek dne 30. ledna 2006.