Usnesení ze zasedání obecního zastupitelsva

Zpět

USNESENÍ Z 46. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÝ HRÁDEK
konaného dne 27. 2. 2006
Zastupitelstvo obce

a) PROJEDNALO:

1. Kontrolu zápisu a usnesení z minulých zasedání ZO.
2. Rozpočet Obce Nový Hrádek na rok 2006.
3. Rozpočet DSO Region Orlické hory na rok 2006.
4. Žádost SBD Náchod o prominutí poplatku za znečišťování ovzduší.
5. Informace o pozemcích na výstavbu RD.
6. Kulturní akce na rok 2006.
7. Došlou poštu.
8. Různé dle zápisu.

b) BERE NA VĚDOMÍ:

1. Informace pana starosty Říhy o stavu plnění uložených úkolů z minulých zasedání ZO.
2. Přípravná jednání s příslušnými institucemi ohledně zasíťování pozemků na výstavbu rodinných     domků v prostoru za truhlárnou pana Bareše. Po těchto jednáních bude navržena prodejní cena a     následně bude ke schválení předložen záměr prodeje.
3. Informace o průběhu příprav Novohrádouských slavností u příležitosti 250. výročí vysvěcení kaple     sv. Jana Nepomuckého (na náměstí) a 270. výročí užívání názvu Nový Hrádek udělením práva     trhového Císařem Karlem VI.
4. Seznámení s došlou poštou.

c) SCHVALUJE:

1. Rozpočet Obce Nový Hrádek na rok 2006 (viz. příloha zápisu).
2. Rozpočet DSO Region Orlické hory na rok 2006 (viz. příloha zápisu).
3. Z důvodu provedení celkové rekonstrukce domovní kotelny na tuhá paliva, Náchodská č.p. 320,     Nový Hrádek, a tím dosaženého výrazného snížení emisních hodnot znečištění prominout SBD     Náchod poplatek za znečišťování ovzduší pro malý zdroj Nový Hrádek čp.320.
4. Zamítnutí nabídky cyklomap od Svazu c.r. Branka.
5. Vrácení části předplaceného nájemného ve výši 10 000,- Kč paní Iloně Hronovské (viz. č.j.:     124/206).
6. Poskytnutí půjčky ve výši 4 694,- Kč paní Naďě Rejvoldové (viz. č.j.: 147/2006).
7. Návrh Dodatku č.9 na úpravu Stanov sdružení a Dodatku č.1 na úpravu Smlouvy o založení     sdružení.
8. Záměr pronájmu půdního prostoru nad bytem 2 + 1 s příslušenstvím, označeným e.č. 20 v domě     č.p. 300.
9. Přijetí daru Královéhradeckého kraje ve výši 100 000,- Kč na úhradu nákladů vzniklých při     odstraňování havarijního stavu fasády a oken na staré části budovy ZŠ v Novém Hrádku. Zároveň     pověřuje pana starostu Vladimíra Říhu k podepsání darovací smlouvy.
10. Záměr prodeje obecního pozemku p.č. 1744/1 v k.ú. Nový Hrádek.
11. V souladu se schválenými pravidly v roce 2006 použít úvěr ze SFRB následovně:
     250 000,- Kč - k rozdělení případným zájemcům z řad občanů Nového Hrádku
     100 000,- Kč - na výměnu vstupních dveří a oken u chodby obecního bytového domu č.p.123 a       výměnu vstupních dveří obecního bytového domu č.p.300.
12. Do grantového řízení pro regionální projekty, které vyhlásila Nadace ČEZ na 2. pololetí 2006      zpracovat a zaslat Žádost o nadační příspěvek na projekt "Výměna oken a zhotovení zateplené      fasády v budově ZŠ Nový Hrádek".
13. Zakoupení drobných odměn v celkové hodnotě 1 000,- Kč pro účastníky Dětského karnevalu a      Karnevalu na lyžích.Schváleno zastupitelstvem Obce Nový Hrádek dne 27. února 2006.