Usnesení ze zasedání obecního zastupitelsva

Zpět

USNESENÍ Z 47. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÝ HRÁDEK
konaného dne 13. 3. 2006
Zastupitelstvo obce

a) PROJEDNALO:

1. Výměnu oken a zhotovení zateplené fasády v budově ZŠ.
2. Odměňování zastupitelů Obce Nový Hrádek.
3. Různé dle zápisu.

b) BERE NA VĚDOMÍ:

1. Informace pana starosty Říhy o opatřeních v souvislosti s ptačí chřipkou. V případě výskytu     jednotlivých kusů drobných ptáků (vrabci atp.) likvidaci zajistí Obecní úřad. V případě úmrtí     vodních ptáků (labutě, kachny atp.) místo zabezpečit a volat Policii ČR a Okresní veterinární     stanici.

c) SCHVALUJE:

1. Uzavření smlouvy o dílo s firmou ALKSTAV s.r.o., Kpt. Jaroše 470, 549 01 Nové Město nad Metují     na akci "Výměna oken v budově ZŠ I. etapa" v ceně 547 689,-Kč vč. DPH a na akci "Zhotovení     zateplené fasády ZŠ" v ceně 504 305,- Kč vč. DPH (jedná se o stavební práce na přední části     původní budovy ZŠ Nový Hrádek).
2. Přijetí dotace z POV 2006 na akci "Výměna oken v budově ZŠ I. etapa" a pověřuje pana starostu     Říhu k podepsání smlouvy s Královéhradeckým krajem.
3. Odměny všem neuvolněným členům ZO se nebudou navyšovat podle Nařízení vlády č. 50/2006     Sb.
4. V rámci příprav Novohrádouských slavností u příležitosti 250. výročí vysvěcení kaple sv. Jana     Nepomuckého a 270. výročí užívání názvu Nový Hrádek udělením práva trhového Císařem     Karlem VI. objednat zhotovení oboustranné raznice na výrobu upomínkové mince. Cena raznice     činí 10 000,- Kč a bude pokryta ze sponzorských darů oslovených firem.Schváleno zastupitelstvem Obce Nový Hrádek dne 13. března 2006.