Usnesení ze zasedání obecního zastupitelsva

Zpět

USNESENÍ Z 51. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÝ HRÁDEK
konaného dne 27. 6. 2006
Zastupitelstvo obce

a) PROJEDNALO:

1. Kontrolu zápisu a usnesení z minulých zasedání ZO.
2. Závěrečný účet Obce Nový Hrádek včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok    2005 a hospodaření příspěvkových organizací ZŠ a MŠ za rok 2005.
3. Rozpočtová opatření na úpravu rozpočtu Obce Nový Hrádek.
4. Prodej obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů.
5. Smlouvu s ČEZ Distribuce a.s.
6. Záměr prodeje obecního pozemku.
7. Návrh zadání změny č. 2 územního plánu obce Nový Hrádek.
8. Došlou poštu.
9. Různé dle zápisu.

b) BERE NA VĚDOMÍ:

1. Informace pana starosty Říhy o stavu plnění uložených úkolů z minulých zasedání ZO.
2. Blížící se dokončení prvních dvou etap stavebních prací na přední části původní budovy ZŠ (1.    Výměna oken v budově ZŠ I. etapa, 2. Zhotovení zateplené fasády ZŠ). Pokud by byly získány    finanční prostředky od Nadace ČEZ a došlo k navýšení dotace z POV, tak bude možné pokračovat    ve výměně oken, případně i v zhotovení fasády na zadní straně budovy ZŠ.
3. Seznámení s došlou poštou.

c) SCHVALUJE:


1. Zprávu o přezkoumání výsledku hospodaření za rok 2005 (č.j.: 162/2006) a Výkaz o hospodaření    a Závěrečný účet Obce Nový Hrádek za rok 2005, a to bez výhrad.
2. Výroční zprávu o hospodaření Základní školy, Nový Hrádek za rok 2005 (č.j.: 367/2006) a Výroční    zprávu o hospodaření Mateřské školy Nový Hrádek za rok 2005 (č.j.: 366/2006).
3. Rozpočtová opatření na úpravu rozpočtu Obce Nový Hrádek č. 6 - 10/2006 (viz. příloha zápisu).
4. Návrh na prodej obecních pozemků pro výstavbu RD:
   -  pozemek v k.ú. Nový Hrádek p. č. 455/1, jméno a příjmení kupujícího: Leoš a Michaela Tölgovi,
   za cenu: 106 020,- Kč (90,-Kč/m2)
   -  pozemek v k.ú. Nový Hrádek p. č. 455/1, jméno a příjmení kupujícího: Stanislav a Dana    Drašnarovi, za cenu 106 920,- Kč (90,-Kč/m2)
   Náklady související s převodem prodaného pozemku budou uhrazeny podle obecně platných    pravidel.
5 . Návrh Smlouvy se společností ČEZ Distribuce, a.s. č. Z_S12_12_4120069892 o uzavření     budoucí smlouvy o oprávněných nákladech spojených s připojením odběrného zařízení žadatele.
6. Záměr prodeje obecního pozemku p.č. 223/2 v k.ú. Dlouhé (jedná se o pozemek, který je dle     Územního plánu obce určen k výstavbě rekreačních objektů).
7. Návrh zadání změny č. 2 územního plánu obce Nový Hrádek.
8. Udělení souhlasu s použitím prostředků vyčleněných obcí na mzdy k úhradě "Dohody o     provedení práce" uzavírané se školitelem učitelského sboru, výše mzdy činí 6 000,- Kč (nejedná     se o navýšení rozpočtu ZŠ).
9. Zamítnutí žádosti o poskytnutí finančního daru Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí     v ČR se sídlem v Prostějově.
10. Stanovení poplatku za připojení na obecní ČOV ve výši 20 000,- Kč.Schváleno zastupitelstvem Obce Nový Hrádek dne 27. června 2006.