Usnesení ze zasedání obecního zastupitelsva

Zpět

USNESENÍ Z 53. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÝ HRÁDEK
konaného dne 23. 8. 2006 v sále kina
Zastupitelstvo obce

a) PROJEDNALO:

1. Kontrolu zápisu a usnesení z minulých zasedání ZO.
2. Záměr prodeje obecního pozemku.
3. Prodej obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů.
4. Úvěr z FRB - opravy v obecním bytě č.p. 288.
5. Projekt na opravu středu náměstí.
6. Žádost o souhlas obce se stavbou větrných elektráren.
7. Různé dle zápisu.

b) BERE NA VĚDOMÍ:

1. Informace pana starosty Říhy o stavu plnění uložených úkolů z minulých zasedání ZO.
2. Seznámení s projektem na opravu středu náměstí.
3. Informace o připravovaném projektu firmy ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. na stavbu větrných     elektráren (VTE) v Novém Hrádku. O případném udělení či neudělení souhlasu se stavbou VTE     bude rozhodnuto na základě vyjádření občanů Nového Hrádku.
4. Náměty a připomínky občanů a zastupitelů vzešlé z diskuse.

c) SCHVALUJE:

1. Zamítnutí žádosti o prodej obecního pozemku p.č. 1428/1 v k.ú. Nový Hrádek.
2. Záměr prodeje obecního pozemku p.č. 751/1 v k.ú. Nový Hrádek (jedná se o pozemek, který je     dle Územního plánu obce určen k výstavbě rekreačních objektů).
3. Návrh na prodej obecních pozemků pro výstavbu RD:
    pozemek v k.ú. Nový Hrádek p. č 455/8 prodat: Ing. Vratislav a Ing. Pavla Přibylovi
    za cenu (90,-Kč/m2) 82 350,- Kč
    pozemek v k.ú. Nový Hrádek p. č. prodat: Jan a Radka Machovi
    za cenu (90,-Kč/m2) 99 900,- Kč
    Náklady související s převodem prodaných pozemků budou uhrazeny podle obecně platných     pravidel.
4. Použití prostředků z FRB ve výši 22 500,- Kč na opravu obecního bytu č.p. 288.
5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Z 067- 3/2006 na provedení stavby: "Výměna oken v budově ZŠ -     III. etapa - zadní část" - navýšení ceny díla o 80 111,- Kč vč. DPH. Zároveň pověřuje pana starostu     Říhu k podepsání tohoto dodatku.
6. Dohodu o provedení technického zhodnocení - montáž okenních žaluzií v najatých nebytových     prostorách Provozovny pošty Nový Hrádek (č.j.: 653/2006). Zároveň pověřuje pana starostu Říhu     k podepsání této dohody.Schváleno zastupitelstvem Obce Nový Hrádek dne 23. srpna 2006.