Usnesení ze zasedání obecního zastupitelsva

Zpět

USNESENÍ Z 55. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE NOVÝ HRÁDEK
konaného dne 17. 10. 2006 v sále kina
Zastupitelstvo městyse

a) PROJEDNALO:

1.Kontrolu zápisu a usnesení z minulých zasedání ZO.
2.Změnu ve vedení kina.
3.Zhodnocení volebního období.
4.Vyřeąení nálezu finanční částky.
5.Zprávu Finančního a Kontrolního výboru.
6.Vyhláąenou anketu (VTE) - ustanovení anketní komise.
7.Informace k záměru stavby větrných elektráren.
8.Různé dle zápisu.

b) BERE NA VĚDOMÍ:

1. Informace pana starosty Říhy o stavu plnění uloľených úkolů z minulých zasedání ZO.
2. Z důvodu ukončení činnosti paní Martinkové jako vedoucí kina k 31.12.2006, bude nutné vyřeąit     zajiątění daląího provozu kina.
3. Zprávu pana starosty Říhy o činnosti Obce Nový Hrádek v uplynulém volebním období.
4. Zprávu Finančního a Kontrolního výboru o provedené kontrole dodrľování podmínek přidělených     úvěrů z FRB. Čerpání bylo plně v souladu s určenými pravidly.
5. Informace o připravovaném projektu firmy ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. na stavbu větrných     elektráren (VTE) v Novém Hrádku. O případném udělení či neudělení souhlasu se stavbou VTE     bude rozhodnuto po volbách novým ZO.
6. Náměty a připomínky občanů a zastupitelů vzeąlé z diskuse.

c) SCHVALUJE:

1. V souladu s platnými právními předpisy nalezenou částku 2 200,- Kč o kterou se její vlastník ve     stanovené lhůtě nepřihlásil přijmout do majetku Obce Nový Hrádek. Zároveň nálezci vyplatit     nálezné ve výąi 10% = 220,- Kč.
2. Z důvodu zajiątění objektivního průběhu a vyhodnocení Ankety mezi občany Nového Hrádku     v souvislosti s plánovanou stavbou větrných elektráren ustanovení anketní komise ve sloľení:
   Anna Marková, Miroslav Horák, Ludmila Bohadlová, Jeronym Holý st., Ludmila Jeľková.Schváleno zastupitelstvem Obce Nový Hrádek dne 17. října 2006.