Hlavní nabídka Hlavní obsah Vypnout grafiku

Městys Nový Hrádek

Vesnice Královéhradeckého kraje roku 2011 a 2019

Víceúčelové hřiště u ZŠProvozní řád  

   
Provozní řád víceúčelového hřiště s umělou trávou
zřízeného Městysem Nový HrádekI. Provoz hřiště, odpovědnosti provozovatele a uživatelů

 1. Zřizovatelem a provozovatelem víceúčelového hřiště s umělou trávou je Městys Nový Hrádek (dále jen provozovatel).
   
 2. Hřiště je určeno k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech věkových skupin, zejména míčových her (volejbal, nohejbal, basketbal, fotbal nebo tenis ) a skoku do výšky a dálky.
   
 3. Uživatelem hřiště může být jednotlivec nebo skupina po dohodě s provozovatelem.
   
 4. Provozovatel je oprávněn vymezit užívání v určeném čase pro uživatele, kteří o užívání k určitému účelu požádají s uvedením pro provozovatele významného důvodu. Zpravidla se jedná o organizovanou činnost školy nebo sportovních spolků.
 5. Provozní doba hřiště je k zajištění bezpečnosti sportujících omezena na čas denně od 7:00 do 20:00 v době letního času a denně od 8:00 do 16:00 v době zimního času.
   
 6. Uživatel vstupuje na hřiště (které je v provozní době trvale otevřenou plochou, s výjimkou doby, kdy provozovatel určil přednostní užívání organizovaným skupinám) a to bez účasti provozovatele při vlastní sportovní činnosti nebo při organizování sportovních aktivit. Provozovatel pouze tuto plochu poskytuje ke sportovnímu vyžití a dbá o běžnou údržbu hřiště a jeho vybavení. Uživatel při svých sportovních aktivitách nese plnou osobní odpovědnost za své jednání. Pokud uživatel zjistí poškození, které by ohrožovalo jeho zdraví, přeruší své aktivity a oznámí zjištěné skutečnosti provozovateli.
   
 7. Uživatel hřiště je povinen dodržovat čas určený pro užívání a provozovat pouze druh sportu, který je uveden v tomto provozním řádu.
 8. Po celou dobu přítomnosti na hřišti se chová tak, aby neohrozil zdraví své ani zdraví a bezpečnost ostatních přítomných. Všechny sportovní činnosti koná s vědomím plné vlastní odpovědnosti.
   
 9. Uživatel nesmí svým jednáním poškodit hřiště ani jeho povrch, zařízení či vybavení. Pokud se tak stane, je povinen provozovateli uhradit vzniklou škodu.
   
 10. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště, je jeho provozovatel oprávněn částečně omezit nebo zcela zrušit provoz hřiště, aniž by byl povinen tuto skutečnost předem oznamovat uživatelům.
   

II. Závazná pravidla užívání

   V areálu je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování plochy a vybavení hřiště.
 
   Uživatel nesmí svým chováním ohrožovat zdraví své nebo jiných uživatelů a ani jinak nesmí omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí.
 
   Donesené nealkoholické nápoje musí být v plastových lahvích uzavřených šroubovací zátkou. Lahve nesmí zůstat po napití otevřené.
 
   Pro udržení hřiště v dobrém stavu stanovuje provozovatel závazně povinnost dodržovat v prostorách obecná morální pravidla slušnosti a vhodného sportovního chování a stanoví zákazy, jejichž porušení má za následek okamžité a bezpodmínečné vyloučení z prostor hřiště.
 

Zejména platí v prostorách hřiště zákaz:
 • vstupu v nevhodné obuvi ( kopačky, tretry, boty s podpatkem, boty s černou podrážkou, znečištěná obuv apod. )
   
 • vstupu se žvýkačkou
   
 • vstupu s jízdním kolem, či koloběžkou, skateboardem a podobnými předměty, které by mohly povrch hřiště poškodit
   
 • vstupu podnapilým osobám
   
 • vstupu se zvířaty
   
 • vstupu dětem do 10 let bez doprovodu vyučujících, rodičů nebo jiné dospělé osoby
   
 • vstupu mimo vyhrazenou provozní dobu
   
 • zavěšování se nebo lezení na konstrukci oplocení
   
 • přemisťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená místa
   
 • kouření a použití otevřeného ohně
   
 • plivání hlenů
   
 • odhazování odpadků mimo místa k tomu určená
   
 • manipulace s ostrými předměty
   
 • konzumace alkoholických nápojů a jídla všeho druhu
   

   Provozovatel hřiště nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé na hřišti. Užívání sportoviště je na vlastní nebezpečí. Provozovatel nenese zodpovědnost za škodu či zcizení soukromých věcí návštěvníků.

   Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, jsou provozovatel nebo provozovatelem pověřená osoba oprávněni jej ze hřiště vykázat. V případě neuposlechnutí bude vyžádána asistence policie a přestupek řešen v součinnosti s příslušnými orgány.

   Dohledem nad sportovištěm je pověřen:
         Václav Voltr, Náchodská 288, Nový Hrádek
         Telefon: 491 478 027


   V Novém Hrádku dne 01.10.2009
Logo Královéhradeckého kraje

"Úpravy víceúčelového sportovního hřiště pro veřejnost u Základní školy v Novém Hrádku proběhly za podpory Královéhradeckého kraje."