Hlavní nabídka Hlavní obsah Vypnout grafiku

Městys Nový Hrádek

Vesnice Královéhradeckého kraje roku 2011 a 2019

Dotace
   

Dotace získané městysem   

   
   

Hrádouská vařečka - tradiční pochod česko-polským příhraničím

 
Hrádouská vařečka - tradiční pochod česko-polským příhraničím
Cílem a náplní projektu je společná realizace akce - Hrádouská vařečka, která bude mít sportovně-kulturní charakter. Je zaměřena na obyvatele partnerských obcí a blízkého okolí bez ohledu na věk (děti, mládež, dospělí) a na pracovníky institucí partnerů. Realizace projektu přispěje ke zlepšení vzájemného soužití a spolupráce komunit na různých úrovních společenského života v tomto příhraničním regionu.
   
   

Stezka skřítka Frymbulína, okruh U Hranic

 
Cílem projektu je vybudování naučené stezky nacházející se v extravilánu městyse Nový Hrádek, cca 3,5 km od centra, v bezprostřední blízkosti polských hranic. Plánovaná stezka navazuje koncepčně na již zrealizovanou stezku v blízkosti centra městyse.
   
   

Zlepšení dostupnosti a obnova kulturních atraktivit v oblasti polsko-českého pohraničí

 
Region Nový Hrádek - Lewin Kłodzki se územně nachází v malebné přírodě podhůří Orlických hor. Gmina Lewin Kłodzki a městys Nový Hrádek spolu dokonce i katastrálně sousedí, ale v současné době je stále dělí státní hranice
   
   

Hravá zahrada Mateřské školy Nový Hrádek
Program rozvoje venkova MMR ČR

 
Cílem projektu je kompletní rekonstrukce zahrady Mateřské školy Nový Hrádek, která bude zaměřena na rozvoj fyzických i mentálních schopností nejmenších dětí, bude bezpečná a ekologická a která bude podporovat a rozvíjet vztah dětí k přírodě.
   
   

Hravá zahrada Mateřské školy Nový Hrádek
POV Královéhradeckého kraje

 
Cílem projektu je kompletní rekonstrukce zahrady Mateřské školy Nový Hrádek, která bude zaměřena na rozvoj fyzických i mentálních schopností nejmenších dětí, bude bezpečná a ekologická a která bude podporovat a rozvíjet vztah dětí k přírodě.
   
   

Přírodní zahrada při MŠ Nový Hrádek

 
Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
   
   

Stezka skřítka Frymbulína, okruh Hradní

 
Cílem projektu je využít místní les k neproduktivním funkcím, jeho kvalit a zároveň genia loci, k přivedení návštěvníků do lesů v okolí Nového Hrádku.
   
   

Zlepšení dostupnosti a obnova kulturních atraktivit v oblasti polsko-českého pohraničí

 
Projekt je zaměřen na zpřístupnění a zvýšení potenciálu kulturního a přírodního dědictví regionu Nový Hrádek - Lewin Kłodzki prostřednictvím vybudování cyklotras propojujích obě místa a realizace osvětlení železničního viaduktu, díky čemuž bude propojena a rozšířena společná nabídka cestovního ruchu, která zajistí udržení návštěvníků oblasti na více dní.
   
   

Pořízení techniky pro JSDH

 
Městys Nový Hrádek realizuje projekt "Městys Nový Hrádek - pořízení techniky pro JSDH" (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0010745). Strategickým cílem projektu je zkvalitnění připravenosti jednotky JPO III Nový Hrádek zejména ve vazbě na řešení mimořádných a krizových událostí v souvislosti s výskytem extrémních klimatických jevů.
   
   

Pořízení nové zásahové obuvi pro hasiče

listopad 2018 - červen 2019
V rámci tohoto projektu bylo pořízeno 10 párů nové zásahové obuvi pro hasiče. Příspěvek na jejich pořízení poskytla Nadace Agrofert.
   
   

Výměna zdroje tepla za tepelné čerpadlo v ZŠ

18. 6. 2018 - 30. 9. 2019
Předmětem projektu je nahrazení stávajícího zdroje tepla pro vytápění objektu teplovodní otopnou soustavou s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Nedílnou součástí aktivit projektu je i vyregulování otopné soustavy dle návrhu energetického specialisty. Díky projektu dojde ke snížení energetické náročnosti veřejné budovy.
   
   

Česko-polská Hřebenovka - východní část

1. 4. 2018 - 31. 10. 2020
Další strategický projekt Euroregionu Glacensis zahájil svou realizační část. Česko-polská Hřebenovka je rozsáhlý projekt s celkem 18 partnery a rozpočtem přesahujícím 3,5 milionu euro zaměřený na navrácení se k dávné historické hřebenové trase a následným vybudováním dalších investit pro podporu cestovního ruchu v pohraničí.
Více informací na webu:
www.euro-glacensis.cz/hrebenovka
   
   

Zajištění bezbariérovosti ZŠ

2017 - 30. 9. 2018
Městys Nový Hrádek podal žádost o dotaci do Integrovaného operačního programu, výzvy č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, výzvy č. 2 MAS Pohoda venkova – Infrastruktura ZŠ I na projekt „Zajištění bezbariérovosti - výtah do ZŠ Nový Hrádek“. Žádost byla schválena k financování.
   
   

Zkvalitnění zázemí ZŠ pro výuku

2017 - 28. 6. 2019
Městys Nový Hrádek podal žádost o dotaci do Integrovaného operačního programu, výzvy č. 47 Infrastruktura základních škol (SVL) na projekt „Zkvalitnění zázemí pro výuku klíčových kompetencí - ZŠ Nový Hrádek“. Žádost byla dne 28. 2. 2018 schválena k financování.
   
   

Zvýšení akceschopnosti JSDH Nový Hrádek

leden - prosinec 2017
V roce 2017 poskytl Královéhradecký kraj ze svého dotačního fondu finanční prostředky na zvýšení akceschopnosti JSDH Nový Hrádek. Účel projektu: Rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny B na skupinu C. Realizací projektu došlo k navýšení počtu osob způsobilých k řízení a obsluze zásahového vozidla Tatra 815 CAS 20 – S2R.
   
   

Přístavba hasičské zbrojnice

14. září 2015 - 31. srpna 2018
Městys Nový Hrádek podal žádost o dotaci do Integrovaného operačního programu, výzvy č. 36 Stanice pro IZS na projekt „Přístavba hasičské zbrojnice č. p. 300 Nový Hrádek - zvýšení odolnosti stanice IZS vůči mimořádným událostem vyvolaným změnou klimatu“. Žádost byla dne 18. 11. 2016 schválena k financování.
   
   

Pořízení dopravního automobilu pro JSDH

1. února 2016 - 31. srpna 2017
Pořízení dopravního automobilu pro JSDH
Městys Nový Hrádek podal žádost o dotaci do Integrovaného operačního programu, výzvy č. 19 Technika pro IZS na projekt „Pořízení nového dopravního automobilu pro evakuaci osob a nouzové zásobování obyvatel obcí pro JSDH Nový Hrádek“. Žádost byla dne 16. 7. 2016 schválena k financování.
   
   

Rekonstrukce veřejného osvětlení, ul. Bukovecká a okolí

červenec - září 2016
Rekonstrukce veřejného osvětlení, ul. Bukovecká a okolí
Jedná se o kompletní rekonstrukci veřejného osvětlení v ulici Bukovecká, Mikulášův kopec a části ulice Klainova. Realizací projektu dojde k osazení 19 kusů stožárů VO včetně nových úsporných svítidel, stávající nadzemní vedení bude nahrazeno kabelovým vedením uloženým v zemi.
   
   

Revitalizace zeleně

listopad 2015
Revitalizace zeleně
V listopadu roku 2015 byla dokončena realizace projektu, jehož cílem byla regenerace zeleně v k. ú. Nový Hrádek a k. ú. Dlouhé (hřbitov, náměstí, v blízkosti komunikací i v extravilánu). Na projekt byla poskytnuta podpora z Operačního programu životní prostředí. V rámci realizace akce bylo provedeno frézování pařezů, ošetření dřevin a výsadba dřevin.
   
   

Obnova Ukřižování Izidor

15. září 2015 - 25. listopadu 2015
Obnova Ukřižování Izidor Nový Hrádek
Samostatně stojící pískovcové Ukřižování u polní cesty, je v horní části stupňovitého podstavce zdobeno na třech stranách reliéfy. Působením povětrnostních vlivů byl povrch kamene porostlý mechy, lišejníky a zelenou řasou. Některé partie byly narušeny povrchovou korozí a mechanicky poškozené (odprýsknuté).
   
   

Obnova Ukřižování u kostela sv. Petra a Pavla

14. listopadu 2014 - 7. května 2015
Obnova Ukřižování u kostela sv. Petra a Pavla
Samostatně stojící pískovcové Ukřižování s nápisem připomínajícím válku s Prusy, je umístěno u vstupu na hřbitov. Bylo postaveno jako díkuvzdání v roce 1868, jak dokládá nápis na podstavci. Působením povětrnostních vlivů byl povrch kamene porostlý mechy, lišejníky a zelenou řasou. Některé partie byly narušeny povrchovou korozí a mechanicky poškozené.
   
   

Oprava havarijního stavu komunikace Dlouhé

říjen 2013
Oprava havarijního stavu komunikace Dlouhé
Tak jsme se konečně dočkali. Dobrá věc se podařila. Opravou nejvíce poškozených míst se výrazně zlepšil průjezd v této části obce.
   
   

Kulturní dědictví ctíme, památníky opravíme

červen 2011
Mariánský sloup a pomník padlých
Projekt je určen na záchranu a obnovu kulturní památky - Mariánského pilíře z roku 1747 a pomníku padlým ve světových válkách vybudovanému v roce 1920.
   
   

Revitalizace centra městyse

12.10.2009 - červenec 2010
Náměstí
Projekt se týká úpravy chodníků okolo náměstí, vybudování bezbariérových nástupů a hlavně úpravou středu náměstí a kašny.
   
   
   

Nechceme skákat přes kaluže

říjen 2009
Budova kina
Akce týkající se zpevnění prašné přístupové komunikace a manipulační plochy před kinem, vybudování bezbariérového přístupu do kina a nového stanoviště pro kontejnery na tříděný odpad.
   
   
   

Půdní vestavba ZŠ

2.1.2008 - 1.3.2009
Nová učebna výpočetní techniky
Vestavba nových učeben v půdním prostoru základní školy spočívající ve vybudování tří učeben, kabinetů a sociálního zařízení.
   
   
   
   
   
   

Dotace získané dalšími institucemi   

   
   

Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.
Pylové a potravinové alergie neznají hranice! Společný výzkum a osvěta

listopad 2013 - červenec 2015
V listopadu 2013 bylo rozhodnuto, že bude podpořen i pokračovací grant zaměřený na výzkum vlivu probiotických bakterií na jejich komponent na vývoj alergií, které studujeme na myším modelu. Podobně jako při řešení předchozího skončeného projektu, budeme nejen bádat, ale také pořádat přednášky pro širokou veřejnost. Výsledky našich studií nabídneme malým a středním podnikům potravinářského a farmaceutického zaměření, které sídlí v podporovaném příhraničním území. V červnu 2015 uspořádáme společně s polskými kolegy vědeckou konferenci, která bude zaměřená na roli mikrobioty při vývoji imunitní a fyziologické odpovědi hostitele.
   
   
   

Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.
Probiotika: společný výzkum, vzdělávání a osvěta

srpen 2010 - červenec 2013
Probiotika: společný výzkum, vzdělávání a osvěta
Hlavním cílem projektu je založit spolupráci pracovišť laboratoře Mikrobiologického ústavu Akademie věd České republiky, v.v.i. v Novém Hrádku a Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej, Polska Akademia Nauk ve Wroclawi, které se zabývají studiem vlivu probiotik na vývoj zánětlivých onemocnění.