Hlavní nabídka Hlavní obsah Vypnout grafiku

Městys Nový Hrádek

Vesnice Královéhradeckého kraje roku 2011 a 2019

Revitalizace zeleně

Zpět na přehled dotací


V listopadu roku 2015 byla dokončena realizace projektu, jehož cílem byla regenerace zeleně v k. ú. Nový Hrádek a k. ú. Dlouhé (hřbitov, náměstí, v blízkosti komunikací i v extravilánu). Na projekt byla poskytnuta podpora z Operačního programu životní prostředí. V rámci realizace akce bylo provedeno frézování pařezů, ošetření dřevin a výsadba dřevin. Projektem bylo dosaženo rozsáhlejší stabilizace a revitalizace cenné složky vzrostlé zeleně a realizace mladých perspektivních výsadeb. Realizací projektu došlo ke zvýšení biodiverzity zeleně a stabilizaci zeleně v městysi. Zároveň byl vyzdvižen význam zeleně a posílen vztah obyvatel k přírodě a krajině území.

1. Revitalizace hřbitova

Spočívala v ošetření několika vzrostlých stromů a keřů, vyfrézování pařezů a nové výsadě zejména keřů. Základní kostra zeleně byla původně řešena dle projektu na sadové úpravy z r. 1984, z něhož nyní zůstalo pouze několik solitérních stromů, především jehličnatých. V dřívějších letech byla odstraněna většina výsadeb stromů, které tvořily hlavní rámování průhledů hřbitovem (většinu dřevin tvořily kulovitě, které zasáhlo expanzivní napadení lýkohubem). Několik drobnějších dosadeb, převážně keřových, je součástí jednotlivých hrobů a dosadbou jejich majiteli. Do hlavní pohledové osy byly dosazeny listnaté opadavé malokorunní stromy z důvodu malých prostor mezi jednotlivými hroby. Stromy byly dosazeny tak, aby do budoucna nevznikl problém při zesílení kmenů a nárůstu kořenových náběhů. Dosadby jehličnatých stromů, především cypřišků, jsou rozvrženy dle volnějších míst mezi hroby. Tyto dosadby dokreslují prostor hřbitova a doplňují stávající jehličnany podobného habitu. Z vyšších keřů bylo doplněno pouze několik kusů kalin a stálezelené zimostrázy. Pokryvné a nízké keře jsou navrženy jako výplňové a dokreslující skupiny. Hlavní osa je doplněna kulovitým kultivarem višně, dále jsou využity druhy cypřišků a jedlovec jako dominanta v dolním rohu pozemku. Z horních odpočívadel byl záměrně ponechán co nejvíce volný výhled do krajiny. Aktivita navazuje na jiné práce mimo předkládaný projekt, tzn. v rámci postupné revitalizace hřbitova a budoucí plánované úpravy stavebního charakteru (tj. až po ukončení stávajících výsadeb a ošetření dřevin, stavební práce budou realizovány v závislosti na finančních prostředcích městyse, z hlediska charakteru prací se jedná o úpravu cest, dlažby kolem kostela, rozvody vody a následnou výsadbu trvalek).

2. Ošetření stromů

K realizaci projektu byl městys veden nejen nutností zajistit řádnou péči o zeleň ve svém katastru, ale i zájmem o vytváření příznivého životního prostředí na svém území. Zejména stromy na hřbitově nebyly v dobrém stavu a byly v rámci první etapy projektu pokáceny (samotné kácení tedy nebylo předmětem předkládaného projektu, protože již proběhlo, součástí aktivit předmětného projektu bylo pouze frézování pařezů). Ošetření stromů na náměstí je nezbytné z důvodů zvýšeného provozu (tedy pohybu obyvatel a dopravních prostředků) a potřeby zachování bezpečnosti. K ošetření byly rovněž vybrány další stromy, u kterých je potřebný zásah pro jejich další udržení v krajině a plnění estetické funkce.

Realizována byla nejen arboristická stabilizační opatření, ale též mladé dosadby, které výrazně zvýší druhovou diverzitu ploch. V části hřbitova došlo k nezbytné věkové diversifikaci porostu, neboť mladé výsadby nebyly dlouhou dobu v této lokalitě řešeny.

Cílem projektu je stabilizace a dlouhodobý rozvoj několika lokalit městyse, jež slouží jako nezbytná složka vzrostlé zeleně obyvatelům a návštěvníkům městyse. Rovněž projekt přispěje k vytvoření celkové koncepce zeleně na hřbitově. Podporou a rozvojem vegetace v městysi dojde k propagaci zeleně a jejího pozitivního vnímání ve společnosti.

Celý projekt má tedy nezvratný pozitivní ekologický a společensko-kulturní dopad na městys Nový Hrádek.
Fotografie:


Revitalizace zeleně

Revitalizace zeleně

Revitalizace zeleně

Revitalizace zeleně

Revitalizace zeleně

Revitalizace zeleně

Revitalizace zeleně

Revitalizace zeleně

Revitalizace zeleně

Revitalizace zeleně

Revitalizace zeleně

Revitalizace zeleně

Revitalizace zeleně

Revitalizace zeleně

Revitalizace zeleně

Revitalizace zeleně

Revitalizace zeleně

Revitalizace zeleně

Revitalizace zeleně

Revitalizace zeleně

Revitalizace zeleně