Hlavní nabídka Hlavní obsah Vypnout grafiku

Městys Nový Hrádek

Vesnice Královéhradeckého kraje roku 2011 a 2019

Zkvalitnění zázemí ZŠ pro výuku

Zpět na přehled dotací


Logo IROP a MMRZkvalitnění zázemí pro výuku klíčových kompetencí - ZŠ Nový Hrádek


Městys Nový Hrádek podal žádost o dotaci do Integrovaného operačního programu, výzvy č. 47 Infrastruktura základních škol (SVL) na projekt „Zkvalitnění zázemí pro výuku klíčových kompetencí - ZŠ Nový Hrádek“. Žádost byla dne 28. 2. 2018 schválena k financování. Celkové způsobilé výdaje projektu budou 7 991 333,43 Kč a podpora z EU (EFRR) bude činit 85%, tedy 6 792 633,41 Kč, 5% bude poskytnuto ze státního rozpočtu (399 566,67 Kč) a 10% připadne na spolufinancování z rozpočtu městyse (799 133,35 Kč). Předpokládaný termín ukončení realizace projektu je 28. 6. 2019.

Cílem projektu je modernizace 3 odborných učeben (Fyziky a Chemie, Dílen a Cvičné kuchyňky) a realizace vnitřní konektivity včetně připojení na internet. Realizací projektu a jeho aktivit se očekává zvýšení kvality vzdělání žáků ZŠ Nový Hrádek v klíčových kompetencích (přírodní vědy a technické a řemeslné obory) ve vazbě na budoucí uplatnění v dalších studiích (SŠ, VŠ) a na trhu práce.

Specifické cíle projektu:

  • Zvýšení kvality výuky v ZŠ – nové moderní vybavení a renovovaná infrastruktura přispěje ke zlepšení kvality školního vzdělávání, a to jak ze strany žáka, tak i učitelů (moderní a funkční prostředí dává předpoklad pro zkvalitňování pedagogického procesu).
  • Popularizace odborných předmětů (Fyzika, Chemie, Přírodopis a Pracovní výchova) – prostřednictvím inovací zintenzivnit zájem o odborné předměty.
  • Zvýšení variability metod a přístupů při vyučovacím procesu – moderní pomůcky a vybavení dávají možnost „učit jinak“.
  • Snížení nesouladu mezi nabídkou a poptávkou na regionálním trhu práce, a to díky optimalizaci vzdělávání na ZŠ Nový Hrádek – zvýšení kvality vzdělávací infrastruktury ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
  • Posilování kompetencí
  • Zlepšení mezipředmětových vztahů
  • Zajištění rovného přístupu ke vzdělání s ohledem na děti ze sociálně znevýhodněného prostředí a děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Zajištění vnitřní konektivity školy dle Standardu konektivity pro ZŠ.
  • Zajištění bezpečnosti žáků ZŠ díky úpravě venkovního oplocení přímo před budovou školy.