Usnesení ze zasedání obecního zastupitelsva

Zpět

USNESENÍ Z 32. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÝ HRÁDEK
konaného dne 3. 1. 2005

Zastupitelstvo obce

a) PROJEDNALO:


1. Kontrolu zápisu a usnesení z 31. zasedání ZO.
2. Informace z jednání DSO "Region Novoměstsko".
3. Zrušení dvojího členství ve Svazu cestovního ruchu BRANKA, o.p.s.
4. Zrušení Vyhlášky o částečné úhradě neinvestičních nákladů MŠ a ŠD.
5. Informaci o připravované změně ve stravování zaměstnanců škol a školských zařízení.
6. Rozpočtové provizorium počátkem roku 2005.
7. Sazebník úhrad za informace poskytované dle zákona č. 106/1999 Sb.
8. Odměňování zastupitelů Obce Nový Hrádek.
9. Úvěr ze SFRB pro potřeby Obce Nový Hrádek - stanovení splátkového kalendáře.
10. Došlou poštu.
11. Různé dle zápisu.

b) BERE NA VĚDOMÍ:


1. Informace pana starosty Říhy o stavu plnění uložených úkolů z 31. zasedání ZO.
2. Informaci o připravované změně ve stravování zaměstnanců škol a školských zařízení.
3. Informace pana starosty Říhy o dokončených, probíhajících a plánovaných akcích
(viz. Zápis z 32. zasedání - bod č. 12).
4. Seznámení s došlou poštou.

c) SCHVALUJE:


1. Navýšení členských příspěvků Dobrovolného svazku obcí "Region Novoměstsko" pro rok 2005 na 10,- Kč na 1 obyvatele (včetně příspěvku Svazu cestovního ruchu BRANKA, o.p.s. ve výši 2,- Kč na 1 obyvatele).
2. Zrušení samostatného členství Obce Nový Hrádek ve Svazu cestovního ruchu BRANKA, o.p.s. (důvodem je zamezení dvojího členství v tomto svazu - jednou jako Obec Nový Hrádek a podruhé jako člen DSO "Region Novoměstsko").
3. Vyhlášku Obce Nový Hrádek číslo 1/2005 o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 o částečné úhradě neinvestičních nákladů MŠ a ŠD ze dne 18.3.2004 (viz. příloha).
4. Rozpočtové provizorium pro počátek roku 2005.
5. Sazebník úhrad za informace poskytované dle zákona č. 106/1999 Sb. (viz. příloha).
6. Odměny všem neuvolněným členům ZO se nebudou navyšovat podle Nařízení vlády č. 697/2004 Sb.
7. Rozepsání splátek úvěru ze SFRB pro potřeby Obce Nový Hrádek na 5 let.

Schváleno zastupitelstvem Obce Nový Hrádek dne 3. ledna 2005.