Usnesení ze zasedání obecního zastupitelsva

Zpět

USNESENÍ Z 41. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÝ HRÁDEK
konaného dne 13. 9. 2005
Zastupitelstvo obce

a) PROJEDNALO:

1. Přidělení uvolněného obecního bytu v č.p. 59.
2. Nákup pozemků v k.ú. Nový Hrádek do vlastnictví Obce Nový Hrádek.
3. Smlouvu o dílo - Změna č. 2 Územního plánu obce.
4. Doplnění statutu sociálního fondu.
5. Návrh Rozpočtového výhledu na období 2006 - 2008
6. Různé dle zápisu.


b) BERE NA VĚDOMÍ:

1. Informaci pana starosty Říhy o tom, ľe obecní byt č. 6 v domě č.p. 59 v Novém Hrádku je stále     neobsazený. Důvodem je, ľe Zuzana Hlinková + Ondřej Hůlka, kterým byl na minulém zasedání     ZO tento byt přidělen, svoji ľádost písemně stáhli.
2. Návrh Rozpočtového výhledu Obce Nový Hrádek na období 2006 - 2008


c) SCHVALUJE:

1. Přidělení obecního bytu číslo 6 v domě č.p. 59 v Novém Hrádku slečně Tereze ©těpánové (ľádost     č.j. 739/2005) za podmínky předplacení nájemného ve výąi 10 000,- Kč.
2. Návrh na koupi pozemků do vlastnictví Obce Nový Hrádek:
    - parcelní číslo 455/1, vlastník Frantiąek ©kolník, Lidmila ©taffová, cena: 200 000,-Kč
    Veąkeré náklady (sepsání smluv + daň z převodu nemovitosti) související s převodem koupených     pozemků uhradí Obec Nový Hrádek. Dohodnutá cena bude Obcí Nový Hrádek uhrazena     následovně: 1. splátka - 80 000,- Kč nejpozději do 30 dnů od zápisu do katastru nemovitostí, 2.     splátka - 120 000,- Kč nejpozději do 30.6.2006.
3. Veąkeré náklady (sepsání smluv + daň z převodu nemovitosti) související s převodem     jednotlivých podílů parcely p.č. 1653 v k.ú. Nový Hrádek ve vąech případech uhradí Obec Nový     Hrádek.
4. Uzavření Smlouvy o dílo č. 30/05 - Změna č. 2 Územního plánu obce Nový Hrádek, vypracovanou     firmou SURPMO, a.s., Praha 1, Projektové středisko Hradec Králové v celkové hodnotě 39 270,-     Kč (viz. č.j.: 748/2005).
5. Doplnění statutu sociálního fondu v oddíle čerpání - zakoupit pracovníkům na veřejně     prospěąných pracích pracovní oblečení a obuv do výąe 4 000,- Kč ročně na jednoho pracovníka.
Schváleno zastupitelstvem Obce Nový Hrádek dne 13. září 2005.