Hlavní nabídka Hlavní obsah Vypnout grafiku

Městys Nový Hrádek

Vesnice Královéhradeckého kraje roku 2011 a 2019

Registr oznámení dle zákona č. 159/2006 Sb.


 

Informace o registru

Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích, dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "registr"), ukládá veřejným funkcionářům oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, případně finančních závazků, které veřejný funkcionář má.

Registr je veřejný a každý má právo do něj bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy.

Registr je uložen u starosty městyse, který vede evidenci o nahlížení do registru. O každém nahlédnutí do registru se provede záznam s uvedením data, času a předmětu dotazu, případně požadovaného dokumentu.

Nahlížení do registru je možné na základě osobně podané písemné žádosti v úředních hodinách Úřadu městyse Nový Hrádek.

Poučení: Používání nebo další zpracování údajů vedených v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře je přestupkem. 

Ochrana osobních údajů


Dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, není Úřad městyse Nový Hrádek jako správce registru povinen podat Úřadu na ochranu osobních údajů oznámení o zpracování osobních údajů, neboť povinnost zpracovávat osobní údaje vznikla na základě zvláštního zákona, č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon o ochraně osobních údajů v tomto případě stanoví, že údaje oznámení musí být zveřejněny.


1. Správce osobních údajů

Úřad městyse Nový Hrádek
Náměstí 28
549 22  NOVÝ HRÁDEK2. Účel zpracování

Evidence osob nahlížejících do registru, dle § 13, odst. 2, 4 a 5 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.3. Kategorie subjektů údajů a osobních údajů, které se těchto subjektů týkají

Adresní a identifikační údaje.4. Rozsah zpracovávaných údajů

Jméno nebo jména, příjmení subjektu údajů, dále jeho rodné číslo, adresa trvalého bydliště, číslo a typ dokladu, na základě něhož byly údaje ověřeny. Osobní údaje jsou zpracovány se souhlasem subjektu údajů.5. Kategorie subjektů údajů

Zákazníci (klienti) oznamovatele, členové oznamovatele, zaměstnanci oznamovatele.6. Zdroje osobních údajů

Přímo od subjektů údajů.7. Popis způsobu zpracování osobních údajů

Manuální zpracování vlastními zaměstnanci.8. Příjemce nebo kategorie příjemců, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny
        či sdělovány

Nebudou jiní příjemci.9. Předpokládané předání osobních údajů do jiných států

Nebude docházet k předání osobních údajů do jiných států.10. Popis opatření k zajištění požadované ochrany osobních údajů podle
          § 13 zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Manuální zpracování: fyzická ochrana dokumentů.