Informace podle zákona č.106/1999 Sb.

    Povinně zveřejňované informace dané vyhláškou č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Zpět


         
1. Název Městys Nový Hrádek
         
         
2. Důvod a způsob založení  
 

Městys Nový Hrádek (dále jen městys) vznikl jako územně samosprávná jednotka v souladu se zákonem číslo 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Podle současného platného právního předpisu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.

Městys má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Městys má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony. Pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech. Je tedy právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním městyse je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy ve svém územním obvodu a za podmínek stanovených zákony.

Městys spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.

Městys vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

Nadřízeným správním orgánem je při postupech podle správního řádu a daňového řádu Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

Dozorovým a kontrolním orgánem je ve vztahu k samostatné působnosti Ministerstvo vnitra, ve vztahu k působnosti přenesené Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

Přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok provádí Krajský úřad Královéhradeckého kraje, nebo auditor (auditorská společnost).

         
         
3. Organizační struktura
      Městys Nový Hrádek
        starosta
místostarosta
zastupitelstvo městyse
finanční výbor
kontrolní výbor
výbor pro společenské záležitosti
         
      Úřad městyse Nový Hrádek
        starosta
místostarosta
administrativní pracovnice
ostatní pracovníci
         
      Zřizované organizace
        Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod
Mateřská škola Nový Hrádek
         
         
4. Kontaktní spojení  
  4.1 Kontaktní poštovní adresa
        Městys Nový Hrádek
Náměstí 28
549 22 NOVÝ HRÁDEK
         
  4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
        Úřad městyse Nový Hrádek
Náměstí 28
549 22 NOVÝ HRÁDEK
         
  4.3 Úřední hodiny  
        pondělí, středa: 8-12, 13-17 hodin
         
  4.4 Telefonní čísla  
        491 478 456
      starosta: 491 478 009
      účetní: 491 478 149
         
  4.5 Čísla faxu  
        nejsou
         
  4.6 Adresa internetové stránky
        www.novy-hradek.cz
         
  4.7 Adresa e-podatelny  
        uradmestyse@novy-hradek.cz
         
  4.8 Další elektronické adresy
      úřad městyse:
        uradmestyse@novy-hradek.cz
      starosta:  
        um.starosta@novy-hradek.cz
      účetní:  
        um.ucetni@novy-hradek.cz
         
      ID datové schránky:
        3h5bccy
         
         
5. Případné platby lze poukázat
        4223-551/0100 KB Náchod
         
        platby v hotovosti lze uhradit na pokladně úřadu městyse v úředních hodinách
         
         
6. IČ 00272884
         
         
7. DIČ CZ00272884
         
         
8. Dokumenty  
  8.1 Seznamy hlavních dokumentů
      Územní plán městyse
Strategický plán městyse
Strategický plán MAS Pohoda venkova
Program obnovy venkova
Strategický plán regionu Novoměstsko
Zápisy a usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse
Obecně závazné vyhlášky
Další předpisy
      Dokumenty jsou k nahlédnutí na úřadu městyse.
         
  8.2 Rozpočet
      Rozpočty městyse
         
  8.3 Poskytnuté informace
      Informace poskytnuté na žádost
         
         
9. Žádosti o informace
    Požadované informace lze získat:
      - ústně: v úředních hodinách na Úřadu městyse
    (po dohodě nebo v naléhavých případech i mimo úřední hodiny)
      - telefonicky: na čísle 491 478 456
      - písemně: na adrese úřadu městyse
      - emailem: uradmestyse@novy-hradek.cz
      - datovou schránkou: 3h5bccy
         
   

Městys je povinnen poskytnout všechny informace, vztahující se k jeho samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

 • utajované skutečnosti podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
 • obchodní tajemství dle občanského zákoníku (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb.)
 • skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
 • údaje s omezením práva na informace (§ 11 a 12 zákona č. 106/1999 Sb.)
 • údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
   

Žádost lze formulovat volně s uvedením následujících údajů:

 • identifikace žadatele
  - fyzická osoba: jméno, adresa, telefon, rodné číslo, příp. adresa e-mailu
  - právnická osoba: název, sídlo, telefon, IČO, DIČ, příp. adresa e-mailu
 • charakteristika požadované informace
 • způsob poskytnutí informace (písemně, na paměťovém médiu, e-mailem, k osobnímu vyzvednutí)
         
         
10. Příjem žádostí a dalších podání
    Žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání lze podat:
      - ústně: v úředních hodinách na Úřadu městyse
    (po dohodě nebo v naléhavých případech i mimo úřední hodiny)
      - písemně: na adrese úřadu městyse
      - emailem: uradmestyse@novy-hradek.cz
      - datovou schránkou: 3h5bccy
         
   

Na ústní žádost poskytne úřad městyse v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Na písemnou žádost odpoví úřad městyse písemně. Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní. Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě.

Úřad městyse může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v odůvodněných případech. O prodloužení lhůty i o jeho důvodech bude žadatel informován před uplynutím původní lhůty.

Pokud žádost nesplňuje dané požadavky, vyzve obecní úřad žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil a upozorní jej, že nedostane-li odpověď do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí žádosti.

Nelze-li písemné žádosti vyhovět a nebyla-li žádost odložena, vydá úřad rozhodnutí o zamítnutí žádosti, které se doručuje do vlastních rukou žadatele.

Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti úřadu městyse, úřad žádost odloží a do 3 kalendářních dnů od doručení žádosti tuto skutečnost sdělí žadateli.

Nebyla-li ve stanovené lhůtě 15 dnů informace poskytnuta ani vydáno rozhodnutí, má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí o odepření žádosti. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

         
11. Opravné prostředky
    1. Opravné prostředky proti rozhodnutí úřadu:
     

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím úřadu, který napadené rozhodnutí vydal ve správním řízení, a to ve lhůtě uvedené v poučení o podání opravného prostředku tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo rozhodnutí vydáno.

Proti opatření úřadu, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které projedná starosta.

         
    2. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce:
     

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatřením zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové.

Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

         
    3. Soudní přezkoumání:
     

Pokud došlo rozhodnutím výše uvedeného subjektu ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s ustanovením § 247 a následujících zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s ustanovením čl. 87 odstavce 1 písmena d) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky, ve znění pozdějších předpisů ústavní stížnost k Ústavnímu soudu České republiky.

         
         
12. Formuláře
   

Formuláře lze získat v úředních hodinách na Úřadu městyse,
nebo v elektronické podobě zde.

    žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les [RTF, 38kB]
žádost o připojení pozemku k místní komunikaci [RTF, 35kB]
žádost o zvláštní užívání MK (k územnímu rozhodnutí) [RTF, 30kB]
žádost o zvláštní užívání MK (před zahájením prací) [RTF, 31kB]
         
         
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
    Úřad městyse Nový Hrádek vyřizuje:
      Matriční doklady (rodné, oddací, nebo úmrtní listy)
Ověření podpisu nebo kopie listiny (vidimace a legalizace)
Uzavření manželství
Vlastnictví psa
Změna jména a příjmení
    Úřad městyse Nový Hrádek je kontaktním místem projektu CzechPOINT
         
    Pobočka České pošty Nový Hrádek zajišťuje:
      Vydání průkazu příjemce
Změna výplaty důchodu
         
    Popisy řešení dalších životních situací ve vztahu k veřejné správě:
      Portál veřejné správy ČR - životní situace - portal.gov.cz
         
         
14. Předpisy
  14.1 Nejdůležitější používané předpisy
        Podle kterých úřad městyse jedná a rozhoduje:
      Ústava České republiky
Listina základních práv a svobod

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Zápisy a usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse
         
  14.2 Vydané právní předpisy
      Obecně závazné vyhlášky
Další předpisy
         
         
15. Úhrady za poskytování informací
  15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
        Sazebník úhrad [PDF, 180kB]
         
  15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
   

Nadřízený orgán nevydal žádné usnesení o výši úhrad za poskytnutí informací.

         
         
16. Licenční smlouvy
  16.1 Vzory licenčních smluv
   

Úřad městyse Nový Hrádek momentálně nedisponuje žádným vzorem licenčních smluv podle ustanovení § 14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

         
  16.2 Výhradní licence
   

Úřad městyse Nový Hrádek zatím neposkytl žádnou výhradní licenci podle ustanovení § 14a odstavce 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

         
         
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
  17.1 Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
        Výroční zpráva za rok 2006 [PDF,   25kB]
Výroční zpráva za rok 2007 [PDF,   25kB]
Výroční zpráva za rok 2008 [PDF,   25kB]
Výroční zpráva za rok 2009 [PDF,   25kB]
Výroční zpráva za rok 2010 [PDF, 403kB]
Výroční zpráva za rok 2011 [PDF, 392kB]
Výroční zpráva za rok 2012 [PDF, 412kB]
Výroční zpráva za rok 2013 [PDF, 395kB]
Výroční zpráva za rok 2014 [PDF,   25kB]
Výroční zpráva za rok 2015 [PDF,   29kB]
Výroční zpráva za rok 2016 [PDF,   29kB]
Výroční zpráva za rok 2017 [PDF,   29kB]
Výroční zpráva za rok 2018 [PDF,   24kB]
Výroční zpráva za rok 2019 [PDF,   24kB]
         
  17.2 Rozsudky
       

Žádný rozsudek nebyl prozatím vydán.

         
  17.3 Výdaje na soudy
       

Žádné výdaje nebyly prozatím vynaloženy.

         
         
Další povinně zveřejňované informace