Značky, uzly, testy


Znalosti mladých hasičů pokrývají několik důležitých oblastí. Kromě pořadové přípravy s podáním hlášení před každým startem musejí znát topografické značky, práci s mapou a buzolou. Grafické symboly technických prostředků požární ochrany, zásady použití hasiv a jednoduchých hasebních prostředků. Několik důležitých uzlů a ti starší pak také teoretické vědomosti týkající se prevence vzniku požárů, zdravovědy i historie.
Hlášení


Na všech pohárových soutěžích zahrnutých do Poháru starosty OSH Náchod bude před započetím každé discipliny od družstva vyžadováno nastoupení a podání hlášení.
Provedení: velitel družstva na pokyn rozhodčího discipliny vydá povel k nástupu:

Družstvo na můj povel - končit! - pozor! - v řad nastoupit!
Vyrovnat! - přímo hleď! - hlášení hleď!

a podá rozhodčímu discipliny hlášení ve tvaru:

Pane rozhodčí, velitel [jméno,příjmení], družstvo (hlídka) je připraveno(a) k provedení discipliny!
Provedení nástupu a podání hlášení bude od družstva vyžadováno:
  • u štafetových běhů vždy jedno družstvo před nástupem na disciplinu
  • u štafety dvojic, džberovek, požárního útoku CTIF před začátkem pokusu
  • u požárního útoku Plamen před započetím přípravy materiálu na základnu
  • u ZPV na startu
Na jednotlivých kontrolních stanovištích ZPV se družstvo automaticky bez povelu postaví do řady a velitel zahlásí: Pane rozhodčí, hlídka je připravena k splnění úkolu.
Pořadová příprava nebude zahrnuta do hodnocení soutěže, ale příslušný rozhodčí ji bude vždy vyžadovat a povinností družstva je ji dle metodického pokynu provádět.