Historie našeho sboru
 

Založení sboru

V 19. století byl Nový Hrádek stíhán častými požáry. Dne 9. května 1843 vypukl oheň a úžasnou rychlostí se při prudkém větru šířil. Ze slaměné střechy hořícího stavení přeletěl hořící došek přes celé náměstí, které bylo zakrátko v jediném plameni. Vyhořelo 45 domů a naposledy chytila stará zvonice. Zvony s děsivým rachotem padaly dolů a rozbily se. Je zapsáno, že v kašně, tehdy dřevěné, která byla na náměstí, se voda vařila. Přičiněním olešnických a dobrušských hasičů byl zachráněn kostel a velká část Nového Hrádku. Roku 1880, 6. září v noci opět vypukl požár, jenž se rychle šířil po celé ulici podfarské (dříve Zámecké), dnes Hradní. Vyhořelo 26 domů, mezi nimi škola i fara, obojí bylo úplně dřevěné. Při požáru byly zničeny zřejmě i farní záznamy, protože nejsou před rok 1794 k dispozici. Není bez zajímavosti, že novohrádecké náměstí před požáry tvořily dřevěné domy s podloubími, stejně jako v Zámecké, dnes Hradní ulici. Požár stíhal požár, od roku 1843 jich bylo celkem 22.
Tyto časté požáry přiměly občany ke zřízení Sboru dobrovolných hasičů, který byl založen již v letech 1880-81. 3. prosince 1880 byla svolána valná hromada občanů, na které byl zvolen první výbor ve složení:
  • velitel - p. Klimeš Josef - pekař
  • podvelitel - p. Honěk Jan - malíř
  • cvičitel - p. Novotný Josef - kupec
  • pokladník - p. Přibyl Josef - pekař
  • jednatel - p. Ježek Josef - řídící učitel
Později se na dlouhou dobu více než 30 let stal velitelem p. Ferdinand Přibyl.

 

Přehled historie


1880
založení Sboru dobrovolných hasičů v Novém Hrádku

1883
nákup první stříkačky (od firmy Smékal Vysoké Mýto za peníze ze sbírek v obci, příspěvku od C. Mansfelda, daru Císaře Pána a Obč.záložny)

1906
založen ženský odbor (14 žen)

1919
obnova činnosti po 1. světové válce

1923
Všeslovanský sjezd hasičstva v Praze (účast 24 členů sboru)

1930
50. výročí založení sboru - župní sjezd (26 sborů, 361 hasičů)

1934
slavnost prvního rozvinutí sborového praporu

1938
1945 - válečné období 2. světové války (zákaz sjezdů, slavností a útlum činnosti)

1939
nákup motorové stříkačky

1947
zakoupení bývalé restaurace "U Vendů" pro spolkovou činnost (garáž pro stříkačku)

1947
zakoupení prvního hasičského auta

1954
reorganizace sboru na Československý svaz požární ochrany

1966
slavnostní otevření nové požární zbrojnice s bytem pro velitele (v budově MNV)

1974
dokončení stavby požární nádrže

1980
100. výročí založení sboru - ukázky hašení různými způsoby (slavnost o pouti)

1990
znovuobnovení Sboru dobrovolných hasičů

1990
110. výročí založení sboru (účast hasičů z německého Haydenu)

1993
radiostanice (postupné vybavování)

1996
začátek budování hasičského cvičiště

1996
oprava střechy zbrojnice v části Dlouhé

1997
rekonstrukce požární zbrojnice-el.rozvod, topení, soc. zařízení (stěhování OÚ)

1999
ztráta zvonu ve zbrojnici na Dlouhém (krádež po opravě)

2000
120. výročí založení sboru
  - prezentace historických dokumentů
  - Čestné uznání od zástupců okresu místnímu sboru
  - nejvyšší hasičské vyznamenání - medaile sv. Floriána dlouholetému veliteli sboru Milanu Grimovi 

Almanach


U příležitosti oslav 130. výročí založení sboru byl vydán almanach shrnující historii našeho sboru od jeho založení, přes nákup první stříkačky, stavbu hasičské zbrojnice až do dneška. Publikace má 40 stran formátu A5 a je doplněna řadou fotografií z kronik a archivů. Autorkou je naše dlouholetá aktivní členka sestra Jarmila Grimová.
Kdo má zájem, může si poslední volné výtisky zakoupit v restauraci "Na Kovárně" na Novém Hrádku, případně je možné se domluvit na emailu hasici@novy-hradek.cz.