Ochrana obyvatel


Ochranou obyvatelstva se rozumí plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany života, zdraví a majetku. 

Mimořádné události


V životě člověka mohou nastat neočekávané mimořádné situace, jako jsou živelní pohromy (záplavy a povodně, požáry, vichřice, sněhové a námrazové kalamity, sesuvy půdy, zemětřesení), havárie s únikem nebezpečných látek do životního prostředí (dopravní nehody s únikem nebezpečných látek, havárie v chemických provozech a skladech, radiační i ropné havárie) a další pohromy, které mohou ohrozit životy a zdraví obyvatel a způsobit velké škody na materiálních hodnotách.


Ohlášení mimořádné události

Jste-li svědkem vzniku mimořádné události, předejte tuto informaci na některou z tísňových linek:

 • 112 - Jednotná linka tísňového volání v rámci EU
 • 150 - Hasiči
 • 155 - Zdravotnická záchranná služba
 • 158 - Policie ČR

Na co při ohlašování události nezapomenout:

 • co se stalo (popis události, její charakter, počet postižených osob)
 • kde se událost stala (obec, ulice, číslo silnice, mostu, železničního přejezdu)
 • kdy se událost stala
 • kdo podává zprávu a telefonní číslo, ze kterého voláte
 • nikdy nezavěšujte jako první, vyčkejte na případné dotazy operátora
 • vždy počkejte na zpětné volání (ověření, že se nejedná o planý poplach)


Chování při mimořádné události

Při ohrožení, o kterém můžete být vyrozuměni prostřednictvím sirén, zprávou v rozhlase, televizi, z tisku nebo hlášením místního rozhlasu, pojízdného rozhlasového vozu, megafonu a od spoluobčanů, se snažte dodržovat následující zásady:

 • respektujte a snažte se získat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, vyhláška okresního nebo městského úřadu apod.)
 • nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy
 • varujte ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí
 • netelefonujte zbytečně - telefonní síť (včetně mobilní) je v situaci ohrožení přetížená
 • nepodceňujte vzniklou situaci
 • uvědomte si, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku
 • uposlechněte pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů státní správy a samosprávy

Když uslyšíte varovný signál sirény a nejedná se o povodeň:

okamžitě se ukryjte
 
 •  
 • Vyhledejte úkryt v nejbližší budově. Tou může být výrobní závod, úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům.
   
 •  
 • Děti, které jsou ve škole, je nutné ponechat ve škole a neposílat je domů nebo se snažit je ze školy vyzvednout. Škola se o ně postará a sdělí jim, co mají dělat.
   
 •  
 • Jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varování, je nejlepší okamžitě automobil zaparkovat a vyhledat úkryt v nejbližší budově.
   
  zavřete okna a dveře
   
 •  
 • Když se ukryjete v budově, musíte zavřít dveře a okna kvůli bezpečnosti osob uvnitř. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin a jedů. Uzavřením prostoru snížíme pravděpodobnost vlastního zamoření.
   
  zapněte rádio nebo televizi
   
 •  
 • Informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v pravidelných relacích a zpravodajských vstupech rozhlasových nebo televizních stanic. Zajistěte si proto předem přenosný radiopřijímač a baterie.